بررسی اثر خشکسالی و پدیده انسو بر تغییرات جریان آب‌های سطحی در دو استان همدان و زنجان

مریم بیات ورکشی؛ نرگس شیرمحمدی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.52547/esrj.10.4.1

چکیده
  نقش پدیده انسو و خشکسالی بر دبی ایستگاه‌های هیدرومتری دو استان همدان و زنجان طی دوره آماری 32 ساله) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از شاخص خشکسالی بارش استاندارد شده (SPI) و 9 شاخص انسو شامل SOI, PNA, MEI, NINO3, NINO4, NINO1+2, NINO3.4, TNI و SST از سال 1981 تا 2012 میلادی مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه اثر شاخص‌های مختلف انسو بر تغییرات دبی نشان داد که بیشترین ...  بیشتر