استراتژی‌های توسعه اقتصادی گردشگری ‌جنگ (مورد مطالعه: منطقه قصرشیرین، استان کرمانشاه)

فرزاد میرزایی قلعه؛ رحمت الله منشی زاده؛ جواد اطاعت

دوره 10، شماره 2 ، خرداد 1398، ، صفحه 72-84

https://doi.org/10.52547/esrj.10.2.72

چکیده
  امروزه گردشگری به عنوان یکی از منابع اقتصادی پایدار برای توسعه مناطق مختلف در نظر گرفته می­شود، منطقه قصرشیرین در استان کرمانشاه دارای بستر مناسب برای توسعه گردشگری جنگ و در نتیجه رونق اقتصادی می­باشد. این پژوهش که از نوع توصیفی– تحلیلی با ماهیت کاربردی می­باشد به دنبال این هدف است که گردشگری جنگ را به عنوان فرصت بالقوه­ای ...  بیشتر