کلیدواژه‌ها = پهنه‌بندی
کاربرد نتایج آزمایش نفوذسنج دینامیکی در پهنه‌بندی نوع زمین شهر قم

دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 65-76

10.52547/esrj.10.3.65

علی محمد رجبی؛ مهدی خداپرست؛ مجتبی علیزاده


پهنه‌بندی آگروکلیمایی کشت مرکبات در استان خوزستان با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط GIS

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 32-54

رضا برنا؛ مهران شبانکاری؛ امیرحسین حلبیان؛ افسانه علیزاده


پهنه بندی پتانسیل خطرفرسایش بادی منطقه خضرآباد یزد

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 44-59

محمد حسن صادقی روش؛ حسن خسروی


پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در حوضه آبخیز گوگرد، شهرستان خوی

دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 79-97

محمدمهدی حسین زاده؛ مصطفی امینی؛ بابک میرباقری