کلیدواژه‌ها = خشکسالی
ارزیابی خشکسالی و تأثیرات آن بر پوشش گیاهی در مناطق جنوبی ایران

دوره 12، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 36-49

10.52547/esrj.12.2.36

رحمان زندی؛ علیرضا انتظاری؛ محمد باعقیده؛ مریم خسرویان


ارزیابی خشکسالی و تاثیر آن بر منابع آب سطحی و زیرزمینی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز رودخانه میناب)

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 28-43

احمد نوحه گر؛ مریم حیدرزاده؛ محمررضا ایدون؛ مهدی پناهی