محاسبه‌ نرخ کوتاه‌شدگی با تحلیل هندسی- جنبشی دوپشته‌های خونیک (بخش شمالی زمین‌درز سیستان)

رضوانه حمیدی؛ محمودرضا هیهات؛ محمدمهدی خطیب

دوره 8، شماره 3 ، شهریور 1396، ، صفحه 105-118

چکیده
  دوپشته‌های منطقه خونیک در 18 کیلومتری جنوب شهرستان قائن و از نظر زمین ساختی در بخش شمالی زمین‌درز سیستان قرار دارد. دوپشته خونیک در اثر عملکرد گسل امتدادلغز خونیک با طول 6 کیلومتر و با سازوکار هندسی N150/73NE و ریک 24NW تشکیل ‌شده است. براساس برداشت‌ها و فراسنج‌های استفاده‌ شده، دوپشته‌های خونیک از سه اسب (Horse) تشکیل ‌شده‌اند که از سمت ...  بیشتر