پراکنش پوسته های زیستی خاک در سطوح تحول سنی یک مخروط افکنه نیمه‌خشک

مهوان حسن زاده بشتیان؛ عادل سپهر؛ محمد فرزام؛ معصومه بحرینی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.29252/esrj.9.1.1

چکیده
  پوسته­ های زیستی خاک اجتماعی تنگاتنگ بین ذرات خاک و سیانوباکتری، جلبک، قارچ، گلسنگ­ها و خزه­ ها هستند که بر روی سطح خاک یا در داخل چند میلیمتر فوقانی خاک زندگی می­کنند. در این پژوهش به بررسی اثر ژئومورفولوژی بر توزیع زیستگاهی پوسته­ های زیستی خاک در امتداد تحول سنی یک مخروط­ افکنه واقع در دامنه­ های نیمه­ خشک بینالود ...  بیشتر