سنجش سطوح و اولویت‌بندی آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی در برابر زلزله با استفاده از منطق فازی در GIS (مطالعه موردی: استان فارس)

علیرضا شکیبا؛ علی‌اکبر متکان؛ بابک میرباقری؛ یعقوب سیف

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 181-200

https://doi.org/10.29252/esrj.9.4.181

چکیده
  از مهم­­ترین بلایای طبیعی که نقش مهمی در آسیب­پذیری و تخریب سکونتگاه­های روستایی ایفا می­نماید، زلزله می­باشد. آسیب­پذیری دارای مفهومی پیچیده است به طوری که عوامل و متغیرهای مختلفی در آن دخالت دارد و استفاده از روش­های نوین موجب بهبود فرآیند سنجش سطوح آسیب­پذیری می­شود. هدف از ارائه پژوهش حاضر، سنجش سطوح و اولویت­بندی ...  بیشتر