نویسنده = عادل سپهر
پراکنش پوسته های زیستی خاک در سطوح تحول سنی یک مخروط افکنه نیمه‌خشک

دوره 9، شماره 1، تیر 1397، صفحه 1-13

10.29252/esrj.9.1.1

مهوان حسن زاده بشتیان؛ عادل سپهر؛ محمد فرزام؛ معصومه بحرینی


اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک مکانی اکوسیستم‌های خشک

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 101-116

ندا محسنی؛ عادل سپهر؛ سیدرضا حسین زاده؛ محمود رضا گلزاریان


جداسازی محیط های بیابانی بر پایه آستانه های اکوژئومورفیک

دوره 6، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 65-83

زهرا عبدالله زاده؛ علیرضا راشکی