اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جواد اطاعت

علوم سیاسی گروه علوم و اندیشه سیاسی،دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

j_etaatsbu.ac.ir

سردبیر

محمدحسین آدابی

زمین شناسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

m-adabisbu.ac.ir

مدیر داخلی

محمد مهدی حسین زاده

ژئومورفولوژی گروه جغرافیا،دانشکده علوم زمین-دانشگاه شهید بهشتی-تهران-ایران

m_hoseinzadehsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمدرضا کمالی

زمین شناسی دانشگاه کرتین استرالیا

kamalimryahoo.com

اعضای هیات تحریریه

عزت الله رئیسی اردکانی

هیدروژئولوژی دانشگاه شیراز

e_raeisiyahoo.com

سید کاظم علوی پناه

خاک شناسی دانشگاه تهران

salavipaut.ac.ir

مهدی پوطاهری

جغرافیای انسانی گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

mahditmodares.ac.ir

احمدرضا ربانی

زمین شناسی گروه زمین‌شناسی، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

rabbaniaut.ac.ir

علیرضا زراسوندی

زمین شناسی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران،اهواز، ایران

zarvasvandi_ascu.ac.ir

حسن لشکری

جغرافیای طبیعی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

sbu.ac.ir
h-lashkarisbu.ac.ir
29902638

قاسم عزیزی

جغرافیای طبیعی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ghaziziut.ac.ir

علی یساقی

زمین شناسی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس

yassaghimodares.ac.ir

جمیله توکلی نیا

جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

j_tavakoliniasbu.ac.ir

عباس صادقی

زمین شناسی و رسوب گروه زمین شناسی و رسوب، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

a-sadeghisbu.ac.ir

فریبرز مسعودی

زمین شناسی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

f_masoudisbu.ac.ir

کارشناس نشریه

مریم رشیدی

ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

m_rashidisbu.ac.ir
09010199649