نویسنده = محمد رضا قاسمی
تحلیل ساختاری و جنبشی گستره بین گسل مشا و گسل شمال تهران

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 42-55

مهیا شیرمحمدی؛ سید احمد علوی؛ محمد رضا قاسمی؛ محسن احتشامی


فعالیت زمین ساخت نسبی برپایه شاخص های ریخت سنجی در جنوب باختری لنجان – اصفهان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 33-49

انیس السادات خلیفه سلطانی؛ سید احمد علوی؛ محمد رضا قاسمی


مطالعه ساختاری و تحلیل کرنش نهایی سه بعدی در سنگ‌های کربناته دگرریخت شده، جنوب سلماس

دوره 3، شماره 4، شهریور 1391، صفحه 44-66

ربابه انتظاری؛ سید احمد علوی؛ محمد رضا قاسمی