نویسنده = محمد رضا قاسمی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل ساختاری و جنبشی گستره بین گسل مشا و گسل شمال تهران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 42-55

مهیا شیرمحمدی؛ سید احمد علوی؛ محمد رضا قاسمی؛ محسن احتشامی


2. فعالیت زمین ساخت نسبی برپایه شاخص های ریخت سنجی در جنوب باختری لنجان – اصفهان

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 33-49

انیس السادات خلیفه سلطانی؛ سید احمد علوی؛ محمد رضا قاسمی


3. مطالعه ساختاری و تحلیل کرنش نهایی سه بعدی در سنگ‌های کربناته دگرریخت شده، جنوب سلماس

دوره 3، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 44-66

ربابه انتظاری؛ سید احمد علوی؛ محمد رضا قاسمی