جداسازی محیط های بیابانی بر پایه آستانه های اکوژئومورفیک

زهرا عبدالله زاده؛ علیرضا راشکی

دوره 6، شماره 2 ، خرداد 1394، ، صفحه 65-83

چکیده
  تفکیک محیط­های بیابانی از غیربیابانی اغلب به­دلیل تنوع بالای الگوهای پوشش گیاهی، خاک و سنگ در مجاورت یکدیگر دشوار است. مطالعه روند تغییرات اکولوژیک و ژئومورفولوژیک یک منطقه می­تواند در تعیین آستانه­های اکوژئومورفیک به­منظور تفکیک محیط­های بیابانی از غیربیابانی بر پایه پتانسیل­های برگشت­پذیری و پتانسیل­های فرسایش­پذیری ملاک ...  بیشتر