بررسی رابطه بین دمای پناهگاه هواشناسی با دمای اعماق مختلف خاک در شرایط رطوبتی هوا با استفاده از شبکه عصبی (مطالعه موردی: شهرستان ساری)

غلامرضا جانبازقبادی؛ مسعود یعقوبی؛ بهرام قلی زاده

دوره 8، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 80-94

چکیده
  دمای خاک یکی از عوامل مهم در توسعه پایدار و کشاورزی است. هدف از این پژوهش بررسی دمای خاک در ایستگاه­های هواشناسی سینوپتیک ساری است. دوره آماری پژوهش از سال 2003 الی 2014 می­باشد. بانک اطلاعاتی پژوهش شامل دمای خاک در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و 100 سانتی­متری، دمای هوای خشک، رطوبت خاک و هوا در بازه زمانی فوق که توسط تجهیزات مورد استفاده در ایستگاه­های ...  بیشتر