تخمین حجم تخلیه آب زیرزمینی به دریا با استفاده از تلفیق داده‌های مکانی و سری زمانی رادیوایزوتوپ رادون 222، مطالعه موردی در جنوب ژاپن

یاسر نیک پیمان؛ Heejun Yang؛ Takahiro Hosono؛ Masahiko Ono؛ Jun Shimada؛ Kiyoshi Takikawa

دوره 8، شماره 3 ، شهریور 1396، ، صفحه 153-165

چکیده
  تخلیه آب‌های زیرزمینی به دریا (SGD)[1] به­عنوان بخشی از چرخه هیدرولوژی که در اثر آن مواد محلول و سایر آلاینده‌ها از محیط‌های خشکی وارد اقیانوس می‌شوند، مورد توجه قرار گرفته است. روش‌های متنوعی به منظور ارزیابی SGD ارائه شده است. روش رادیوایزوتوپ رادون 222 (222Rn) به­عنوان یک ردیاب ژئوشیمیایی طبیعی با هدف انجام مطالعات غیرمستقیم ناحیه‌ای ...  بیشتر