تحلیل دگرریختی و بررسی سبک چین‌خوردگی در تاقدیس‌های مارون و کوپال بر پایه داده‌های لرزه‌ای بازتابی، جنوب فروبار دزفول

مهدی توکلی یرکی؛ سید احمد علوی؛ محمدرضا قاسمی؛ ایرج عبدالهی فرد

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 153-177

https://doi.org/10.29252/esrj.9.1.153

چکیده
  به دلیل اهمیت هیدروکربوری فروبار دزفول، مطالعات ساختاری این بخش از کمربند زاگرس همواره مورد توجه بوده است. هدف این پژوهش، تحلیل مراحل دگرریختی پیش‌رونده و سبک چین‌خوردگی واحدهای آسماری و ژرف‌تر از آن در میدان‌های نفتی مارون و کوپال است. در این راستا، چندین افق (از راس احتمالی کنگان تا پاره‌سازند 6 گچساران) بر روی 15 برش لرزه‌ای تفسیر ...  بیشتر