کلیدواژه‌ها = ریز رخساره و حوضه شلف داخلی
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش مهره‌داران دریایی کرتاسه پیشین (سازند داریان) در برش سیوند، شمال شرق شیراز

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 15-44

10.52547/esrj.10.3.15

علی بهرامی؛ مهدی یزدی؛ حسین وزیری مقدم؛ عبداله قبادی؛ مارتین کوندرات