تحلیل ساختاری و بررسی الگوی کانه زایی مس و باریت در شمال خرانق، استان یزد

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 بخش علوم زمین-دانشکده علوم- دانشگاه شیراز

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده

محدوده خرانق در تقسیمات ساختاری ایران در زون ایران مرکزی و بلوک یزد جای می گیرد. کانه زایی در منطقه شامل رگه های باریت و رگه های سیلیسی همراه با کانی سازی مس می باشند. سنگ میزبان کانی­سازی شیل و ماسه­سنگ، متعلق به سازند شمشک به سن ژوراسیک می­باشد. تزریق رگه- رگچه های سیلیسی کانه دار در فضای­کششی مرتبط با چین­خوردگی و گسلش روی داده است و کانی­سازی بیشتر از ساختارهای کششی موازی محور چین خوردگی تبعیت  می­کند که محلول­های گرمابی در این ساختارها جهت جایگیری مواد معدنی استفاده کرده­اند. رگه و رگچه هایی که توأم با شکستگی­های مرتبط با زون­های گسلی امتداد لغز با مولفه شیب لغز نرمال (با روند شمال باختر- جنوب خاور) هستند، جایگیری ماده معدنی در سنگ میزبان را نشان می­دهند. این زون­های گسلی خود توسط گسل­های امتداد لغز راستگرد (با روند تقریباً شمالی­خاوری-جنوب­باختری) و چپگرد (با روند خاوری-باختری) جابه­جا شده و ساختار بلوکی به رخنمون­های رگه - رگچه­های سیلیسی داده است. بررسی الگوی تنش تکتونیکی دیرین در منطقه نشانگر روند محور 1σ در جهت ENE-WSW و روند محور 3σ در جهت NNW-SSE می­باشد. این الگوی تنش با مدل چین خوردگی منطقه مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural analysis and copper – barite mineralization model in North Kharanaq, Yazd province

نویسندگان [English]

  • Salah Yarveysi 1
  • Zohreh Yaghouti 2
  • Mina Shoorangiz 3
1 Department of Earth Science, Faculty of Science, Shiraz university
2 Islamic Azad University, North Tehran Branch
3 Department of Earth Science, Faculty of Science, Shiraz university
چکیده [English]

The study area is located in Central Iran tectonic zone and Yazd block. The silica and barite veins bearing Cu mineralization outcropped in this region. Host rocks of this mineralization are late Triassic – Jurassic sandstone and shale which equivalent to Shemshak Formation. Field studies and structural analysis shows that Forming of veins and veinlets are related to extensional structures in folds and faults, but, mineralized veins mostly occur in extensional structure parallel to fold axis and hydrothermal fluids had used this structures to deposition of ore minerals. Mineralized veins are related to NW-SE strike slip faults with normal dip slip component. These NW-SE faults are displaced by NE-SW dextral and E-W sinistral strike slip faults and formed block structure in mineralized veins. Paleostress analysis of fault data represents the direction ENE-WSW for maximum principle stress (σ1) and NNW-SSE for minimum principle stress (σ3). This paleostress pattern is consistent with folding model in study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural analysis
  • mineralization
  • folding
  • paleostress
  • Kharanaq