خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در تشکیل اراضی بدلند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش آموخته دانشکده منابع طبیعی تربیت مدرس

3 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

چکیده

مشخصات بارز بدلندها کمبود یا فقدان پوشش گیاهی، شیب­های تند و شبکه زهکشی متراکم است و به عنوان منابع مهم تولید فرسایش و رسوب در دنیا شناخته می­شوند. بارش های شدید باران، پوشش گیاهی پراکنده، نفوذپذیری کم خاک، مواد قابل فرسایش و شیب ها و دامنه های نسیتا تند شرایط لازم برای ایجاد رخساره های بدلند را فراهم می کنند. میزان تاثیر عوامل مختلف فیزیکی و شیمیایی خاک در شکل­گیری و گسترش فرسایش بدلندی از نقطه­ای به نقطه دیگر فرق می­کند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی مهمترین عوامل خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عوامل محیطی و عمق خاک در گسترش فرسایش بدلندی در حوزه آبخیز زنوزچای است. در این تحقیق عواملی از قبیل درصد ماسه، سیلت و رس، PH، EC، SAR، ماده آلی، گچ و آهک خاک در طبقات ارتفاعی مختلف و در دوجهت شرقی-غربی و در سه عمق 0-5، 5-30 و 30-60 رخساره فرسایشی بدلند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مقایسه میانگین با استفاده از آزمون t غیر جفتی و Leven  نشان دهنده اختلاف معنی دار متغیرهای pH، SAR، گچ، درصد رس، درصد سیلت و ماده آلی اراضی بدلند و اراضی شاهد در سطح (01/0)  می­باشد. مقایسه میانگین­ ماسه در طبقات و جهت­های مختلف و در عمق­های (5-0)، (30-5) و پایین­تر از 30 سانتیمتری در دو منطقه بدلند و شاهد با آزمون دانکن نشان­دهنده تفاوت در سطح 0.05 است. همچنین نتایج نشان داد که میانگین درصد رس و ماسه در ارتفاعات مختلف دارای اختلاف معنی دار در سطح 0.05 هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

physico-chemical characteristics of soil in badland areas formation

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Moradi 1
  • Vali Rezaei 2
  • Mahdi Erfanian 3
1 UniversityFaculty of Natural Resources in Tarbiat Modares
2 UniversityFaculty of Natural Resources in Tarbiat Modares
3 faculty of natural resources, uromia university,
چکیده [English]

Characteristic features of Badland are the lack of vegetation, steep slopes and dense drainage network are considered as important sources of erosion and sediment production in the world. The extent to which different physical and chemical factors of the soil in the formation and spread of pustular erosion varies from point to point. The aim of this study was to identify the most important factors of physical and chemical properties of soil and environmental factors and soil depth in the spread of Badland erosion in the Zanuzchay watershed of East Azerbaijan province. In this study, factors such as the percentage of sand, silt and clay, PH, EC, SAR, organic matter, gypsum and soil lime in different altitude classes and in the east-west direction and in three depths of 5-0, 30-5 and -60 30 Badland erosion facies were examined. The results of mean comparison using non-paired t-test and Levin test show a significant difference between the variables of pH, SAR, gypsum, clay percentage, silt percentage and organic matter of Badland lands and control lands at the level of one percent. Comparison of average sand in different classes and directions and in depths (0-5) and (5-30) and less than 30 cm in Badland and control areas with Duncan test shows the difference in level five Is a percentage. The results also showed that the average percentage of clay and sand at different heights have a significant difference at the level of five percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Badland formation and expansion
  • control region
  • physical properties of soil
  • chemical properties of soil
  • Zanuzchay