زیست چینه نگاری، زیست رخساره‌های کنودونتی نهشته های دونین بالایی-کربنیفر زیرین (می‌سی سی پین) در برش تویه-دروار دامغان، البرز شرقی

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه صنعتی شاهرود

10.29252/esrj.2021.215146.0

چکیده

بررسی فونای کنودونتی نهشته های دونین پسین-کربونیفر پیشین (تورنزین) سازند های جیرود و مبارک در برش تویه-دروار جنوب غربی دامغان، واقع در زون البرز شرقی، منجر به شناسایی تعداد 32 گونه­ از 10 جنس کنودونتی شد و بر همین اساس تعداد 12 زون زیستی کنودونتی تفکیک گردید؛ که از این تعداد 9 زیست زون مربوط به دونین پسین (فامنین پسین) و 3 زیست زون مربوط به کربنیفر پیشین (تورنزین) می باشد. مرز زیستی دونین / کربونیفر در این برش ناپیوسته همشیب و منطبق بر افق نازک ماسه سنگی در قاعده سنگ آهک های سازند مبارک می باشد. با بررسی­های صحرایی در برش مذکور تعداد 9 واحد سنگ چینه­ای تفکیک گردید و انطباق منحنی­های تغییرات سطح آب بر اساس زیست رخساره­های کنودونتی با منحنی تغییرات سطح آب جهانی حاکی از تطابق نسبی در زمان­های مذکور دارد که علت آن کم عمق بودن حوضه البرز شرقی (حاشیه شمالی گندوانا) نسبت به حوضه های اروپا و آمریکا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy and conodont biofacies of Upper Devonian-Lower Carboniferous (Mississippian) deposits at Tuye-Darvar section, Southwestern Damghan, Eastern Alborz

نویسندگان [English]

  • elahe sattari 1
  • Ali Bahrami 2
  • Hossein Vaziri-Moghaddam 1
  • Azizollah Taheri 3
1 university of Isfahan
2 university of Isfahan
3 Shahroud University of technology
چکیده [English]

Investigation of conodontic fauna of Late Devonian-Early Carboniferous (Tournaisian) deposits of Jeirud and Mubarak formations in Tuyeh-Darvar section, southwestern Damghan, East Alborz, led to the identification of 32 species of 10 conodontic genera and accordingly 12 conodont zones were separated in the studied interval; of these, 9 biozones belong to the Late Devonian (Late Famennian) and 3 biozones belong to the Early Carboniferous (Tournaisian). The Devonian / Carboniferous boundary is discontinuous and corresponds to the thin sandstone horizon at the base of the first limestone unit of the Mubarak formation. Based on field observation and sedimentological features and characteristics, the section, subdivided into 9 lithostratigrafic units. Conodont biofacies interpretations show Gradual and recurrent increase in sea level at Late Famennian which continues at lower Tournasian and that is relatively accordance to the global sea level due to the shallower marine than the other studied profiles at Europe and American basins.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Late Devonian
  • Early Carboniferous
  • Tuye-Darvar section
  • Conodont biozones, Conodont biofacies