تبیین تأثیر شاخص‌های سرمایه اجتماعی اهالی محلی بر کارآفرینی گردشگری روستایی (مطالعه موردی: محور گردشگری سلطانیه- غار کتله‌خور)

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.29252/esrj.2021.222098.1036

چکیده

امروزه در اکثر کشورها به کارآفرینی گردشگری به ‌عنوان ابزاری بالقوه برای توزیع و باز توزیع ثروت در تمامی سطوح جامعه توجه ویژه شده است و تقویت کارآفرینی گردشگری و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از ابزار پیشرفت و توسعه کشورها به ‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه به شمار می‌آید. یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در جذب کارآفرینی گردشگری روستایی، میزان و سطح برخورداری از سرمایه‌ اجتماعی در این مناطق است. هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی اهالی محلی در کارآفرینی گردشگری روستایی در روستاهای محور سلطانیه- کتله‌خور می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش مورداستفاده توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری داده‌ها از روش‌های اسنادی و میدانی بهره گرفته‌شده است. جامعه آماری تحقیق جمعیت روستایی محور سلطانیه- کتله-خور می‌باشد که مطابق فرمول کوکران تعداد نمونه 322 نفر در نظر گرفته‌شده است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آماری نظیر همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار PLS بهره گرفته‌شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین شاخص‌های سرمایه اجتماعی و کارآفرینی گردشگری روستایی رابطه معناداری وجود دارد و بیشترین همبستگی بین شاخص شبکه و کارآفرینی گردشگری روستایی با 586/0 بوده است. نتایج حاصل از نرم‌افزار PLS نیز نشان داد شاخص اعتماد با 156/2 بیشترین تأثیرگذاری را بر کارآفرینی گردشگری روستایی در منطقه موردمطالعه داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain the effect of local capital social indicators on rural tourism entrepreneurship (Case study: Soltanieh tourism axis - Katlekhor Cave)

نویسندگان [English]

  • Soraya Rafiei 1
  • Rahmatollah monshizadeh 2
  • peghah moridsadat 1
1 Department of Human Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Department of Human Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, in most countries, special attention has been paid to tourism entrepreneurship as a potential tool for the distribution and redistribution of wealth at all levels of society. And strengthening tourism entrepreneurship and creating a suitable platform for its development is one of the tools for the progress and development of countries, especially developing countries. One of the most important factors in attracting rural tourism entrepreneurship is the amount and level of social capital in these areas. The purpose of this study is to explain the position of social capital of local people in rural tourism entrepreneurship in the villages of Soltanieh-Katlekhor axis. The type of applied research is the descriptive-analytical method used and documentary and field methods have been used to collect data. The statistical population of the study is the rural population of Soltanieh-Katlekhor axis, which according to Cochran's formula, the sample number is 322 people. Statistical methods such as Pearson correlation and structural equations were used to analyze the data using PLS software. The results showed that there is a significant relationship between social capital and entrepreneurship indicators of rural tourism and the highest correlation between network index and rural tourism entrepreneurship was 0.586. . The results of PLS software also showed that the trust index with 2.156 had the greatest impact on rural tourism entrepreneurship in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital, Entrepreneurship, Rural Tourism, Soltanieh &ndash
  • Katlekhor Cave Tourism Axis