سنجش و ارزیابی قابلیت‌های هم‌افزایی فضایی - اقتصادی مناطق کلان‌شهری مورد پژوهی: منطقه کلان‌شهری تهران

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 گروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین ، دانشگاه شهید بهشتی

10.29252/esrj.2021.221730.1029

چکیده

یکی از استراتژی‌های توسعه منطقه‌ای توجه به سیاست‌های هم‌افزایی جهت نیل به توسعه اقتصادی، مبتنی بر استراتژی‌های برد - برد متکی بر مزیت‌های همکارانه است. منطقه کلان‌شهری تهران با وجود ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گوناگون در زمینه منابع انسانی و استقرار بیش از دوازه هزار بنگاه تولیدی عملکرد مطلوبی با توجه به این ظرفیت‌ها نداشته است. این امر بازنگری در سیاست‌گذاری را با توجه به قابلیت‌های هم‌افزایی گوشزد می‌نماید. منطقه کلان‌شهری به دلیل نقش مهم و قلب تپنده اقتصادی کشور به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب گردید. روش پژوهش کمی است. جهت سنجش قابلیت-های هم‌افزایی از شاخص‌های ضریب تخصصی شدن، تمرکز، انباشت، تنوع گرایی و خوشه‌ای شدن و برای سنجش روابط کارکردی که جنبه‌ای دیگر از هم‌افزایی اقتصادی است، از تحلیل شبکه و پیوندهای درون صنعتی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد ضریب تخصصی شدن فعالیت‌های تولیدی در تهران کاهش اما در سایر شهرستان‌های افزایش یافته است. این امر در مورد تمرکزگرایی نیز صادق است. از سوی دیگر توزیع فضایی بنگاه‌های گرایش به سمت توزان در منطقه کلان‌شهری دارد که زمینه را برای توسعه بنگاه‌های تولیدی به دلیل ایجاد زمینه هم‌افزایی فراهم می‌کند. ضریب خوشه‌ای شدن به عنوان یکی از برآیندهای اقتصادی نشان می‌دهد که عمده بنگاه‌های تولیدی منطقه، گرایش به سمت خوشه‌ای شدن دارند. گرایش به شکل‌گیری روابط کارکردی و ایجاد مراکز ضعیف شواهدی دیگر از قابلیت منطقه‌ کلان‌شهری در راستای توسعه هم‌افزا است. در نهایت می‌توان بیان داشت که مزیت‌های گوناگون، انباشتگی و تنوع کارکردی از قابلیت‌های مهم جهت هم‌افزایی فضایی – اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing and evaluating the spatial-economic synergy potentials of metropolitan reigns Case study: Tehran metropolitan region

نویسندگان [English]

  • saeid zarghami 1
  • Jamileh Tavakolinia 2
1 university
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

One of the regional development strategies is to pay attention to synergistic policies to achieve economic development, based on win-win strategies based on collaborative advantages. To evaluate economic synergy, we have to analyze the spatial system of activity from the perspective of theories that are based on space economics. Therefore, the present study seeks to evaluate the spatial-economic synergistic potentials in the metropolitan region of Tehran. The metropolitan region was selected as the study area due to its important role and the beating heart of the country's economy. The research method is quantitative. To measure synergistic potentials from the indicators of coefficient of specialization, concentration, agglomeration, diversity and clustering, and to measure functional relationships, which is another aspect of economic synergy, from network analysis and internal links. The results show that besides Tehran, other cities in the province also tend to specialize. On the other hand, the spatial distribution of enterprises tends to balance in the metropolitan region, which provides the basis for the development of manufacturing enterprises due to the creation of a synergistic condition. Clustering coefficient as one of the economic outcomes shows that the major manufacturing enterprises in the region tend to clustering. The tendency to form functional relationships and the creation of weak centers is further evidence of the ability of the metropolitan area to develop synergistically. Finally, it can be stated that the various advantages, accumulation and functional diversity are important potentials for spatial-economic integration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial-economic synergy
  • metropolitan area
  • clustering
  • diversity
  • specialization