چینه نگاری و دیرینه‌شناسی توالی‌های میوسن در منطقه جنوب غربی زنجان

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

10.29252/esrj.2021.221238.1014

چکیده

با هدف انجام مطالعات چینه شناسی و دیرینه شناسی بر روی توالی های میوسن، از یک برش چینه شناسی در منطقه جنوب غربی زنجان نمونه برداری و مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، ماکروفسیل های موجود در این توالی ها نیز مطالعه گردیدند. در این مطالعه، از تمامی نمونه های سنگی، مقطع نازک میکروسکوپی تهیه گردید و محتوای فسیلی آنها مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع، تعداد 16 گونه از روزنبران کف زی و پلانکتونیک و یک گونه از خارپوستان و برای نخستین بار نمونه هایی از اسفنج ها در این مطالعه شناسایی گردید. مطالعات دیرینه شناسی مختلف در محدوده سنی میوسن نشان می دهد که گسترش چینه شناسی فسیل Borelis melo curdica شاخص سن بوردیگالین می باشد. بر این اساس، گسترش چینه شناسی این فسیل در برش مورد مطالعه که تمامی محدوده برش را در بر می گیرد، سن بوردیگالین برای این توالی ها را نشان می دهد. حضور گونه Pericosmus latus از خارپوستان نیز سن میوسن زیرین/میانی؟ را برای این توالی ها تایید می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stratigraphy and paleontology of Miocene strata in the Southwest of Zanjan

نویسندگان [English]

  • Javad Rabbani 1
  • Majid Mirzaie Ataabadi 2
  • Elham Shahsavari 3
1 Department of Geology, Faculty of Science, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
2 Department of Geology, Faculty of Science, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
3 Department of Geology, Faculty of Science, University of Zanjan, Zanjan, Iran,
چکیده [English]

One stratigraphic outcrop (Miocene strata) in the Southwest of Zanjan has been sampled in order to stratigraphic and paleontological studies. Forty-two (43) rock samples from one hundred thirty-five (143) meters of marl and argillaceous limestone have been studied. In addition, the macrofossil content (echinoderms and spongs) of these layers has been sampled and studied. All rock samples have been prepared in the form of a thin section and their fossil contents have been investigated. Sixteen (16) species of foraminifera and one (1) species of echinoderms have been identified in this study. Based on different biostratigraphical studies on Miocene strata, we can conclude that the Borelis melo curdica is an index species showing Burdigalian age. Therefore, the stratigraphic range of this species, from base to top of the studied section, shows Burdigalian age for these strata. In addition, the occurrence of Pericosmus latus in these sequences confirms the Lower/Middle Miocene age for the studied strata.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sponge
  • Paleontology
  • Zanjan
  • Qom Formation
  • Miocene