پتروژنز و جایگاه تکتونوماگمایی تشکیل سنگ‌های آتش‌فشانی ائوسن خان علی دره‌سی شمال لاهرود، شمال غرب ایران

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

10.29252/esrj.2021.215287.0

چکیده

چکیدهتوده های تراکی آندزیت- تراکی آندزیت بازالتی ائوسن در شمال باختر ایران، شمال لاهرود (استان اردبیل) با روند شمال غربی – جنوب شرقی برون‌زد دارند. این سنگ­ها بافت­ عمده هیالومیکرولیتی پورفیریک دارند و دارای کانی­های اصلی  پلاژیوکلاز به همراه کانی‌های فرعی آمفیبول قهوه‌ای، پیروکسن و اندکی بیوتیت و کانیهای تیره و پتاسیم فلدسپار هستند. ماگمای مولد این سنگ‌ها سرشت شوشونیتی تیپ رومن دارند. ماگمای والد این سنگهای آتشفشانی متاثر از فرآیند تفریق بلورین بوده و  مقادیر Eu/Eu*  ≤ 1 ( 83/0 تا 08/1) میباشد. در نمودارهای عنکبوتی فروافتادگی‌های عناصر ,Ta Ti, Nb و غنی شدگی شاخص عناصر LILE و LREE وابستگی ماگمای اولیه مولد این سنگ‌ها را به محیط‌های فرورانشی نشان می‌دهد. نسبت Ba/Nb  با مقادیر 45 تا 131 ، نسبت  La/Sm)N) با مقادیر بالای 2  و نسبت Th/Ce نیز با مقادیر 13/0 تا 2/0 نشانگر ارتباط غنی شدگی با ذوب رسوبات فرورانده شده طی فرورانش می­باشد. همچنین نسبت پایین Ba/Rb از 0/10 تا 2/15 و نسبت Rb/Sr از 07/0 تا 1/0  نشانگر ذوب منشأ فلوگوپیت دار با ماهیت شوشونیتی است.  ماگمای اولیه این توده­ها از ذوب بخشی 5 تا 10 درصدی منشأ اسپینل لرزولیت فلوگوپیت دار  متاسوماتیزه شده ذوب رسوبات فرورانشی ماگمایی حین فرورانش در محیط قاره­ای پس از برخورد ایجاد شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Petrology, Geochemistry and Petrogenesis of Eocene volcanic rocks from Khan Ali Darasi North of Lahrod city,

نویسندگان [English]

  • gholamreza ahmadzadeh
  • Mohammad Mobashergermi
  • Alireza Ravankhah
University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

                       AbstractEocene- trachy-andesite and trachy andesy basaltic rocks in northwestern Iran, north of Lahroud (Ardabil province), Extruded with northwest-southeast trend. These rocks have hyalomicrolith porphyritic textures and have plagioclase as major minerals with minor amphibole, pyroxene, biotite and opaque minerals and alkali feldspar minerals. The productive magmas of these rocks are of potassic and shoshonitic nature of Roman type. The parent magma of these volcanic rocks is affected by the fractional crystallization process and Eu / Eu * ≤ values (0.83 to 1.08) indicate plagioclase separation in the magmatic reservoir. Negative anomaly of Ta Ti, Nb In the spider diagrams and enrichment of the LILE and LREE index indicate the effect of subduction environments component in generation of g these rocks. Ba / Nb ratios of 45 to 131, La / Sm ratios of N above 2 and Th / Ce ratios of 0.13 to 0.2 indicate enrichment correlations with melting of subducted sediments during subduction. Also, low Ba / Rb ratios from 0.10 to 15.2 and Rb / Sr ratios from 0.07 to 0.1 indicate melting of phlogopitic bearing source with shoshonitic nature in genesis of these rocks. primary magmas of these rocks form from partial melting of less than 10% matosomatized phlegopolite bearing spinel- lherzolite source and melting of magmatic subduction sediments during subduction in the post-Collisional setting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trachy andesite
  • volcanic rocks
  • subduction
  • post-collision
  • Khan Ali Darasi
  • Lahrod