کانسار مس چاه فرسخ؛ نمونه ای از کانسارهای سولفید توده‌ای آتشفشانزاد (VMS) تیپ بشی (Besshi-type) در کمربند فلززایی ترود-چاه شیرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.52547/esrj.2021.222485.1047

چکیده

کانسار مس چاه‌فرسخ در توالی آتشفشانی-رسوبی پروتروزوئیک-کامبرین زیرین و در بخش جنوب‌غربی کمربند فلززایی ترود-چاه‌شیرین واقع شده است. کانه‌زایی به صورت یک افق سولفیدی در سنگ میزبان متاولکانیکی و به صورت محدودتر در سنگهای موسکوویت-کوارتز‌ شیست، و واحد مرمری تشکیل شده است. کانه‌های هیپوژن در کانسار چاه‌فرسخ عبارتند از کالکوپیریـت، پیریـت، اسفالریت، تتراهـدریت، مگنتیت، و بورنیت وکانه‌های سوپرژن شامل کالکوسیت، کوولیـت، مالاکیت، آزوریت، کریزوکولا، هماتیت، لیمونیت و گوتیت هسـتند. کوارتز، کلسیت، اپیدوت، سرسیت و کلریت فراوان‌ترین کانی‌های باطله می‌باشند. براساس مطالعات صحرایی و میکروسکوپی سه رخساره‌ کانسنگی توده‌ای، لایه‌ای و رگه-رگچه‌ای در این کانسار تشخیص داده شده است. براساس مطالعات میانبارهای سیال بر روی کوارتزهای رخساره کانسنگ رگه- رگچه‌ای، میانگین دمای همگن شدن سیالات 355 درجه سانتی‌گراد و میانگین شوری 44/12 درصد وزنی نمک طعام محاسبه شده است. مطالعات زمین‌شناسی، رخساره‌های کانسنگی، کانی‌شناسی، ساخت و بافت و دماسنجی میانبارهای سیال حاکی از تشکیل کانسـار چاه‌فرسخ در اثـر فعالیـتهـای بروندمی زیردریایی به صورت کانسارهای سولفید توده‌ای آتشفشانزاد (VMS) تیپ بشی(Besshi-type) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Chah-Farsakh copper deposit; an example of Besshi- type VMS deposit in the Torud-Chahshirin metallogenic belt

نویسندگان [English]

  • Sajjad Maghfouri
  • Maedeh Khamooshi
  • Hosseinali Tajeddin
Department of Geology, Faculty of Basic Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Chah-Farsakh copper deposit is located in the Torud-Chahshirin metallogenic belt and formed in the Proterozoic-early Cambrian volcanic-sedimentary sequence. Mineralization occurred in the form of a sulfide horizon in the meta-volcanic rocks. It is formed less frequently in the hanging wall units of meta-volcanics, including the muscovite- quartz schist, the meta-sandstone, the tuffaceous sandstone, and the marble units. The main minerals in the deposit include chalcopyrite, pyrite, sphalerite magnetite, tetrahedrite, tennantite and bornite, respectively, and the secondary minerals include covellite and chalcocite, and the most abundant gangue minerals are quartz and calcite. Based on the orebody structure, mineralogy, and ore textures, we recognize tree different ore facies types in the Chah-Farsakh deposit: (1) stockwork/feeder zone; (2) massive ore facies; and (3) bedded ore facies. Siliceous and carbonate alterations are the main alterations associated with mineralization. Banded, disseminated, replacement, massive, veins-veinlets are main ore-bearing textures in this deposit According to fluids inclusion studies on the quartz minerals of the stringer zone, the average homogenization temperature of the fluids inclusions is 355 °C and the salinity is 6 to 16% NaCl. According to geological studies, mineralogy, structure and texture and fluids inclosions the Chah-Farsakh deposit is formed in the submarine volcanic activity environment and this deposit shows most similarities with the Besshi-type VMS mineralization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copper mineralization
  • Besshi-type
  • Ore facies
  • Volcano-sedimentary sequence
  • Chahfarsakh
  • South of Damghan