زیست چینه‌نگاری و دیرینه بوم شناسی نانوفسیلهای آهکی در بخش فوقانی سازند نیزار و بخش تحتانی سازند کلات در برش تنگ نیزار، شرق حوضه کپه داغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

4 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران

10.52547/esrj.2022.222556.1050

چکیده

چکیده

در مطالعه حاضر زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی نانوفسیلهای آهکی در قسمتهای فوقانی سازند نیزار و قاعده سازند کلات در شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ در برش تنگ نیزار مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات سنگ‌شناسی بخش‏های ذکر شده از این سازندها شامل شیل های آهکی و مارن خاکستری تا متمایل به سبز می‏باشد. در بخش‏های بالایی سازند نیزار در برش تنگ نیزار لایه‏ای از خاک قدیمه بصورت هم شیب و ناپیوسته ثبت گردید. بررسی نانوفسیلهای آهکی در محدوده مورد مطالعه منجر به شناسایی27 جنس و56 گونه و 2 زیر گونه شد. بر اساس جنس و گونه های شاخص شناسایی شده زون فرعی UC15eTP بر مبنای زوناسیون برنت (Burnett, 1998) منطبق برقسمتهای فوقانی زونCC22 از زوناسیون سیسینگ (Sissingh, 1977) شناسایی شد. بر این اساس سن محدوده تحت بررسی اوایل کامپانین پسین می باشد. مطالعۀ دیرینه بوم شناسی نانوفسیلهای آهکی، بیانگر حضور غالب جنس و گونه های آب سرد از قبیل Micula decussata، Prediscosphaera spp.،Eiffellithus spp. و Arkhangelskiella cymbiformis می‌باشد. لازم به ذکر است که جنس و گونه های Prediscosphaera spp.، Eiffellithus spp. و Arkhangelskiella cymbiformis شاخص آبهای الیگوتروف نیز می باشند. با توجه به تجمع غالب جنس و گونه های شاخص آب سرد، کاهش دما و آب و هوای سرد گلخانه‌ای برای محدوده تحت بررسی مشابه با سایر نقاط دنیا در قسمتهای ابتدایی کامپانین پسین پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy and Paleoecology of the Calcareous Nannofossils in the Upper part of Neyzar Formation and the base of Kalat Formation in the Tang-e-Neyzar section, East of the Kopet-Dagh Basin

نویسندگان [English]

  • Azam Mahanipour 1
  • Mahnaz Keshmiri 2
  • Mohamad Hosein Mahmudy Gharaie 3
  • Reza Moussavi-Harami 4
  • Asadollah Mahboubi 4
1 Department of Geology, Faculty of Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of Geology, Faculty of Science, Mashhad University, Mashhad, Iran
3 Department of Geology, Faculty of Science, Mashhad University, Mashhad, Iran
4 Department of Geology, Faculty of Science, Mashhad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract

In the present study, biostratigraphy and paleoecology of calcareous nannofossils from the upper parts of Neyzar Formation and the basal parts of the Kalat Formation in the east of the Kopet-Dagh basin, Tang-e-Neyzar section, are investigated. In the studied section, the lithology of these formations includes calcareous shales and gray to greenish marls. A paleosol horizon is present in the upper parts of the Neyzar Formation in the Tang-e-Neyzar section. Calcareous nannofossil studies lead to the identification of 27 genera and 56 species and two sub-species. Based on the identified genus and species, which is based on Burnett zonation UC15eTP sub-zone and the upper parts of CC22 Sissingh zonation, the age of studied section is the “early Late Campanian”. Paleoecological study of calcareous nannofossils shows the presence of relatively cool water genus like Micula decussata، Prediscosphaera spp.،Eiffellithus spp. and Arkhangelskiella cymbiformis. Meanwhile, the presence of Prediscosphaera spp.، Eiffellithus spp. and Arkhangelskiella indicate Oligotrophic waters. Due to the presence of the cool water genus and species, it is interpreted that the temperature was decreasing (cool greenhouse) during "early late Campanian” time in the studied area, similar to other parts of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cretaceous
  • Campanian
  • biostratigraphy
  • calcareous nannoplanktons