مدلسازی انرژی شهری برای دستیابی به شهرهای خودبازآفرین: مطالعه موردی: کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ایران

چکیده

این تحقیق به دنبال تعیین، مقایسه و مشخص کردن سناریوهای جایگزین انرژی برای منطقه مورد مطالعه، تمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است. تحقیق حاضر بر این امر استدلال دارد که مدلسازی انرژی پایداری خودبازآفرین شهری روشی مناسب برای ارزیابی کمی سیستم‌های انرژی شهری حال و آینده از منظر به کارگیری روزافزون منابع انرژی تجدیدپذیر می‌باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش کمی و تحلیلی است. با بکارگیری مدلArea Solar Radiationو سری تصاویر راداری از سنجنده PALSAR از ماهواره ALSOبرای تجزیه و تحلیل و مدلسازی انرژی خورشیدی؛ نرم‌افزار Windographer و تابع توزیع ویبول برای تحلیل و مدلسازی انرژی باد و در نهایت مدلسازی انرژی زیست‌توده (زباله شهری) برای کلانشهر تهران با استفاده از GISانجام شد.بررسی مجموع اطلاعات و داده‌ها و وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر نشان داد به ترتیب انرژی‌های خورشیدی، زیست‌توده، برق‌آبی و بادی دارای بیش‌ترین پتانسیل برای تولید انرژی تجدیدپذیر در منطقه را دارا می‌باشند. در ارتباط با مدلسازی، ایجاد مدل بر مبنای سه گروه از انرژی‌های تجدیدپذیر شامل انرژی خورشیدی، انرژی بادی و زیست‌توده بر مبنای رویکرد توسعه پایدار خودبازآفرین انجام گردید. خروجی نهایی مدل که به صورت نقشه‌ای است نشان داد انرژی‌های حاصل از پسماند و خورشیدی می‌تواند در مناطق مختلف بیش‌ترین و انرژی بادی کم‌ترین تولید انرژی تجدیدپذیر را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Urban Energy Modeling to Achieve Regenerative Cities; Case Study: Tehran Metropolis

نویسنده [English]

  • Sohrab Moazzen
Iran
چکیده [English]

This research seeks to determine, compare and identify alternative energy scenarios for the study area, focusing on reducing greenhouse gas emissions and reducing dependence on fossil fuels. The present study argues that urban regenerative sustainable energy modeling is a suitable method for quantitative evaluation of current and future urban energy systems in terms of increasing use of renewable energy resources. The research method in the present study is a quantitative and analytical method. Using Area Solar Radiation model, solar energy analysis and modeling was developed for the metropolis of Tehran. Also, wind energy analysis and modeling was performed using Windographer software and Weibull distribution function and finally, biomass energy modeling (municipal waste) for the metropolis of Tehran was done using GIS. The results showed that by using spatial and characteristic data and forming a database, the desired modeling in relation to renewable energies was performed within the framework of the regenerative cities approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling"
  • Regenerative Cities"
  • Renewable Energy"
  • "
  • Tehran Metropolis"