بررسی توصیفی معدن قدیمی زغال‌سنگ کنیج‌کلای زیرآب با هدف ایجاد نخستین پارک - موزه معدنی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 گروه هنر، دانشگاه فنی و حرفه‌ای تهران، تهران، ایران

چکیده

مطالعه ­ویژگی­های معادن زغال­سنگ به خصوص شاه تونل کنیج کلای زیرآب در محدوده دانشگاه شهید بهشتی جهت تاسیس پارک­ موزه معدنی با هدف کارآفرینی ژئوتوریسم درحوزه آبخیز تالار صورت گرفت. روش انجام مطالعه توصیفی­ –­ تحلیلی بوده و جهت اخذ اطلاعات اسناد و مدارک از­ سال 1320 تاکنون از شرکت زغال­سنگ البرز مرکزی و مصاحبه شفاهی با مدیران و کارشناسان انجام گردید. به علاوه با کار میدانی وسیع نقشه منطقه­ تهیه گردید و شاه­تونل و محوطه بیرونی آن به عنوان پارک - موزه تعریف شد. اصل بر تغییرکاربری تونل و محوطه آن جهت ایجاد بستر ژئوتوریسم و موزه معدنی با حفظ میراث معدنکاری است. جهت تبدیل شاه­تونل به فضای زیرزمینی گردشگری معدنی­ لازم است سطح مقطع تونل بزرگتر و تیب آرک 3/7 لحاظ گردد تا تردد با پای پیاده و واگن امکان­پذیر شود. به علاوه در فاصله 350 متری دهانه تونل، باید فضای زیرزمینی به طول ­90 متر و سطح مقطع با تیب آرک 8/13 طراحی و حفاری شود تا مکان مناسبی جهت نمایشگاه و فروشگاه سنگ، فسیل و مصنوعات معدنی تاسیس نمود. همچنین تونل فروردین در شرق شاه­تونل به طول 150 متر نیاز به بازسازی و تعمیرات دارد. جهت تهویه شاه­تونل و تونل فروردین به ترتیب به دستگاه­های فن ­CBM6 و ­CBM5­ و برزنت تهویه هوا موردنیاز است. مجموع طول تونل­ فروردین، شاه­تونل و تونل رابط ­900 متر محاسبه شده. مساحت محوطه بیرونی تونل با احتساب منابع طبیعی 32000 متر مربع است که از دید ژئوتوریسم و موزه معدنی به 4 بلوک قابل تقسیم بوده و شامل ورودی، رودخانه ذبح دره و شاه­تونل، بخش فرهنگی و موزه، محل اسکان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Characteristics of the Kanijkola old coal mine at the Zirab campus of as the first mining- museum park of Iran

نویسندگان [English]

  • Ghorban VahabzadahKbriya 1
  • Nahid Pakzad 2
1 Department of Watershed Management, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran
2 Department of Art, Technical and Vocational University(TVU), Tehran. Iran
چکیده [English]

Introduction
Today, the conversion of old and abandoned mines into a tourist complex with titles such as geoparks has become a topic of the day in the word. There are also many abandoned mines in Iran that At least some of them can be converted into tourist destinations and contribute to the livelihood of local communities. The subject of this article is to study the characteristics of Konijkola historical coal mine in Ziraab city, especially Shahtunnel in Shahid Beheshti University, in order to establish a mining -museum park with the aim of planing and entrepreneurial that located in Talar watershed.
Materials and methods
For this study, a descriptive-analytical method was used and all available documents from about 1320 until now in the archives of Central Alborz Coal Company and also oral interviews with managers, experts, engineers and retired technical workers were used to obtain the necessary historical information. In addition, with extensive fieldwork, this information was mapped, reconstructed, and purposefully analyzed to establish a mining -museum park.
Results and discussion
The ShahTunnel, its outer area and other facilities were defined as mining- museum park. In this research, the aim is to change the use of the tunnel and its grounds to create geotourism and a mining- museum park while preserving the mining heritage. In order to turn the Shahtunnel into a suitable underground space for mining tourism, it is necessary to make the cross section of the tunnel bigger and the arc tube to be 7.3. Traffic can be done both on foot and by mining wagon. In addition, at a distance of 350 meters from the mouth of the Shahtunnel, a 90-meter-long underground space with a cross section of 13.8 arc should be designed and excavated in order to establish a suitable place for exhibition and store of stones, fossils and mineral artifacts. Also, Farvardin tunnel in the east of Shah tunnel with a length of 150 meters needs to be reconstructed and repaired. For ventilation of Shahtunnel and Farvardin tunnel, a CBM6 fan device, a CBM5 fan device and air conditioning tarpaulin are required, respectively. The total length of Farvardin tunnel, Shah tunnel and the connecting tunnel of these two is 900 meters. Due to the location of this mining- museum park within the boundaries of Shahid Beheshti University, the scientific aspect of this tourism complex will quickly be in the minds and will quickly become a national, regional or even global brand.
Conclusion
The area of the outer ground of Shahtunnel, including natural resources, is 32 000 square meters, which can be divided into 4 blocks in terms of geotourism and mining- museum park. Block No. 1 is located on the northwestern front of the mining- museum park and its main components include the entrance, tourist guide, construction of a parking lot and office building, and design of sidewalks in the direction of the coal shot. Block No. 2 is located in the western part of Zabhdarreh River and the capabilities of this block include sidewalks with slate stones of mines, marginalization of the river with native stones, installation of plaques on stone outcrops and trees for training and environmental knowledge and design of the space inside the tunnel for the exhibition and mineral products store. Block 3 is located in the east of the river and includes a museum to display the old mining facilities, mining tools and a specialized library with wood and stone materials and in accordance with the local architecture of the region. The main components of block number 4 are the hotel, accommodation suite and market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Museum park
  • Geotourism
  • Kanijkola
  • Coal mine
منابع
-احسانی، ا.ه.، 1394. گردشگری کاربردی، مفاهیم و مدل­ها، انتشارات دانشگاه تهران، 286 ص.
-بطحایی، س.م.، 1397. میراث معدنکاری و گردشگری معدنی، انتشارات موسسه میراث زمین­شناختی خاورمیانه، 157 ص.
-زینالزاده، ا.، میلانی، ا. و دانشورنیا، س.، 1391. گردشگری معدنی، وزارت صمت، دفتر امور اکتشاف، 238 ص.
-شرکت زغال سنگ البرز مرکزی، 1397. لیست تونل­های متروکه جهت پروژه گردشگری.   
-قاسمی، م.، صالحی، ا. و شالیکار، س.، 1393. نقش معادن کهن ایران در گردشگری، اولین همایش ملی گردشگری درآمد و فرصت.
-مجتمع پتاس خور و بیایانک، 1396. طرح گردشگری معدنی.
-موسوی، س.ر. و قلی نتاج، م­.ع.، 1397. زیبایی پدیده­های زمین گردشگری حوزه­های آبخیز آمل با فناوری سنجش از دور و GIS، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری؛ جلد 1 و 2(12)، ص 82-98.
-نکویی صدری، ب.، 1393. مبانی زمین گردشگری با تاکید بر ایران، انتشارات صمت، 211 ص.
-وهاب زاده کبریا، ق. و پاکزاد، ن.، 1397. مطالعات امکان سنجی طرح جامع ژئوتوریسم معادن کنیج کلا، شرکت زغال سنگ البرز مرکزی و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
-وهاب زاده کبریا، ق.، 1400. معرفی پارک موزه­های معدنی با اهداف آموزشی و گردشگری، مجله نشاء علم، دوره 12، شماره 1، ص 1-18، زیر چاپ.
 
 
 
-Andeadakis Rudd, M. and Davis, J.A., 2016. Industial heritage tourism at the Bingham Canyon copper mine, Journal of travel reseach, v. 36(3), p. 85-89.
-Cassel, S.H. and Pashkevich, A., 2014. Word heritage and tourism innovation: Industrial frameworks and local adaptation, European planning studies, v. 22(8), p. 1625-1640.
-Colin, M.V. and Joliffe, L., 2015. Mining heritage and tourism, A global synthesis, Routledge pub, 249 p.
-Garmen Canizares, R.M., 2011. Heritage, Mining parks and tourism in Spain, Cuadernos de Turismo, v. 27, p. 1029-1032.
-Leonard, L. and Lebogang, T., 2018. Exploring the impacts of mining on tourism grouth and local sustainability: The case of Mapungubwe heritage site, Limpopo, South Africa, Sustainable development, v. 26, p. 206-216.
-Mingaleva, Z., Zhulanov, E., Shaidurva, N., Molenda, M., Gaponenko, A. and Solteseva, M., 2018. The abandoned mine rehabilitation on the basis of speleotrapy: used for sustainable development of the territory (the case study of the single – industry town of mining industry, Acta Montanistica Sloveca, v. 23(3), p. 312-324.
-Olafsdottir, R. and Tverijonaite, E., 2018. Geotourism: A systematic literature review, Geosciences, v. 8, p. 2-16.
Rozyki, P. and Dryglas, D., 2017. Mining tourism, Sacral and other forms of tourism practiced inantique mines- analysis of the resuls, Acta Montanistica, v. 22, p. 158-166.
-Torabi Farsani Neda, N., Coelho, C. and Costa, C., 2011. Rural Geotourism: A new tourism product, Acta Geoturistica, v. 4(2), p. 1-10.
-Vander merwe, C. and Rogerson, A.M., 2013. Industial heritage tourism at the "Big Hole Kimberley", SouthAfrica, AJPHERD, v. 2, p. 155-171.
-Waternon et al, 2015. The palgrave handbook of contemporary heritage research (chapter13 Vargas-sanchez. A), Macmillan publishers limited.