تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر دینامیک رودخانه کلیبرچای (مسیر پیغام تا روستای کیارق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.52547/esrj.2022.222965.1059

چکیده

بازخورد قوی بین پویایی کانال رودخانه، توسعه دشت سیلابی و کناره های رودخانه وجود دارد. رودخانه‌ها پدیده‌هایی فعال هستند که دائماً بستر و کناره‌های خود را دستخوش تغییر قرار می‌دهند. رودخانه کلیبرچای از مهم‌ترین رودخانه در منطقه ارسباران است که زهکش اصلی حوزه کلیبرچای به رودخانه دائمی ارس هست.این مطالعه باهدف تعیین کمی تغییرات کاربری اراضی بر روی دینامیک رودخانه در امتداد رودخانه کلیبرچای در آذربایجان شرقی، برای یک دوره 20 سال (2000-2020) انجام‌شده است.مورفولوژی و بررسی کانال رودخانه کلیبرچای برای سال‌های 2000 و 2010 و 2020 با استفاده از تصاویر ماهواره لندست، مورد ارزیابی قرارگرفته است. از شاخص‌های تفاضل آب نرمال شده و شاخص اصلاحی تفاضل آب نرمال شده و نیز جهت آشکارسازی و تعیین نوع کاربری‌ها، از طریق روش طبقه‌بندی نظارت‌شده استفاده‌شده است. از تصاویر Google Earth، برای ارزیابی نتایج شاخص‌های مورداستفاده، بهره گرفته شد.تغییرات دینامیک جانبی مجرای رودخانه کلیبرچای در طول 20 سال گذشته با استفاده از روش ‌ترانسکت و ضریب خمیدگی و نرخ مهاجرت مجرا و موردبررسی قرار گرفت. طی بازه زمانی20سال،علی‌رغم ایجاد میانبرها و مهاجرت جانبی،میانگین مقادیر سینوزیته و شعاع انحنای مجرای رودخانه کلیبرچای تغییرات چشمگیری نداشته است.روند بازه‌ها‎‎ بیشتر از الگوی مئاندری پیروی می‌کنند و تنها ترانسکت شماره7 از الگوی مئاندری به الگوی سینوسی تغییر حالت داده است.این امر نشان میدهد که رودخانه در تعادل دینامیک می‌باشد و در 20 سال گذشته تغییرات زیادی را تجربه نکرده است.در تحلیل کاربری اراضی هر چه از سال 1379 سمت سال 1399 حرکت نماییم بر میزان اراضی مراتع افزوده‌شده و از میزان اراضی بایر کاسته شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of land use changes on the dynamics of Kalibar Chay river (Route from Peygham to kiaragh village )

نویسندگان [English]

  • sayyad asghari saraskanroud 1
  • payam fatollah otikandi 2
1 Associate professor, Mohaghegh Ardabili University
2 Department of Natural Geography, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili. Ardabil,Iran
چکیده [English]

There is strong feedback between river channel dynamics, floodplain and coastal plain development. Rivers are active phenomena that are constantly changing their bed and banks. Kalibarchay river is one of the most important rivers in Arasbaran region, which is the main drainage of Kalibarchai basin to Aras permanent river. The aim of this study was to quantify land use changes on river dynamics along the Kleibarchay River in East Azerbaijan for a period of 20 years (2000-2020). The configuration and survey of the Kleibarchai River canal for 2000, 2010 and 2020 have been evaluated using Landsat satellite imagery. Normalized water difference indices and normalized water difference correction indices have also been used to detect and determine the type of uses through the supervised classification method. Earth satellite imagery was used to evaluate the results of the indicators used. Lateral dynamics changes of the Kleiberchai River Canal during the last 20 years were studied using the transect method and the curvature coefficient and the migration rate of the canal as well as the Caesar model for simulation. Over a period of 20 years, despite the creation of shortcuts and lateral migration, the mean values ​​of the sinusoidal and radius of curvature of the Kleiberchai River canal have not changed significantly. This shows that the river is in dynamic equilibrium . Its area has increased from 43.70 hectares in 2020 to 180.32 hectares in 2020.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Use Change
  • River Dynamics
  • Kleiberchay River
  • Transect Method
  • Supervised classification