واکاوی عوامل موثر بر بهبود سرمایه اجتماعی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: بخش اسفندقه، شهرستان جیرفت)

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه جغرافیا انسانی و آمایش، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

10.52547/esrj.2022.220899.1010

چکیده

این پژوهش به وارسی عوامل مؤثر بر بهبود سرمایه اجتماعی در سکونتگاه‌های روستایی ناحیه موردمطالعه پرداخته است. درحالی‌که در دیدگاه سنتی مدیریت، سرمایه‌های اقتصادی، فیزیکی و انسانی نقش بنیادین ایفا می‌کند. اما، در نگرش نوین، سکونتگاه‌ها به بهبود سرمایه اجتماعی بیشتر نیاز دارند. زیرا، بدون بهبود سرمایه اجتماعی، بهره‌گیری از دیگر سرمایه‌ها به‌گونه‌ای بهینه امکان‌پذیر نخواهد بود. سکونتگاهی که از سرمایه اجتماعی کافی بی‌بهره است، دیگر سرمایه-های آن‌هم از بین می‌رود. بنابراین، موضوع سرمایه اجتماعی به‌مثابه یک مقوله بنیادین بشمار می‌آید. یافته‌های پژوهش حاضر که به روش توصیفی ـ پیمایشی و مبتنی بر پرسشنامه انجام شد، حاکی از آن است، که عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی و نهادی با سرمایه اجتماعی رابطه معناداری دارند. به‌گونه‌ای نتایج تحلیل مسیر نشان داد که عوامل فردی با اثر کلی 739/0 و عوامل اقتصادی با اثر کلی 6361/0 به ترتیب بیشترین تأثیر را بر سرمایه اجتماعی در سکونتگاه‌های روستایی بخش اسفندقه دارند و عوامل ساختاری ـ نهادی با اثر کلی 174/0 کم‌ترین تأثیر را در میان سایر عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting the Improvement of Social Capital in Rural Settlements (Case study: Esfahan District, Jiroft County)

نویسندگان [English]

  • Naser Shafiei Sabet 1
  • Faezeh Ebrahimipour 2
1 Assistant Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University
2 Department of Human Geography and Planning, Master student of Geography and Rural Planning
چکیده [English]

This study investigates the factors affecting the improvement of social capital in rural settlements in the study area. While in the traditional view of management, economic, physical and human capital play a fundamental role. But, in the new perspective, settlements need more social capital improvement. Because, without improving social capital, it will not be possible to use other capitals optimally. A settlement that lacks sufficient social capital destroys other capital as well. Therefore, the issue of social capital is considered as a fundamental category. The findings of the present study, which was conducted by descriptive-survey method and based on a questionnaire, indicate that individual, social, economic and institutional factors have a significant relationship with social capital. The results of path analysis showed that individual factors with a total effect of 0.739 and economic factors with a total effect of 0.6361 have the greatest impact on social capital in rural settlements of Esfahan, respectively, and structural-institutional factors with a total effect of 0.174 less. It has had the most impact among other factors affecting social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Social Capital, Social Factors, Individual Factors, Esfahan"