پتروگرافی و ژئوشیمی سرپانتینیت‌های افیولیت گیسیان سیلوانا – جنوب ارومیه؛ ارتباط با فرورانش نئوتتیس در مرز شمالغربی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه ارومیه

10.52547/esrj.2022.224077.1076

چکیده

یکی از اجزاء افیولیت گیسیان سیلوانا در جنوب ارومیه (نزدیکی مرز ایران با ترکیه و عراق) و در ادامه سوچر نئوتتیس در شمالغرب ایران، سرپانتینیت‌ها هستند که با دارا بودن فازهای لیزاردیت/کریزوتیل و مگنتیت بعنوان کانی اصلی و اسپینل کرومیتی، الیوین و پیروکسن‌ها بصورت فرعی و با ظاهر سبز و لمس صابونی شناخته می‌شوند. ریزساختارهای متنوعی از قبیل شبکه ای، غربالی، رشته ای، چشمی و ساعت‌شنی در آنها شناسایی شد. بر اساس ژئوشیمی سنگ کل و با استفاده از نمودارها و نسبت‌های بین اکسید عناصر اصلی و جزئی، تعلق این سنگها به نوع سرپانتینیت‌های فرورانده شده معلوم شد. همچنین باروری مجدد این سنگها بواسطه تبادل سنگ/سیال در کانال فرورانشی با غنی‌شدگی شدید از عناصر متحرک در سیال (FME) نظیر Sr, Li, Ba, As, U, Pb، اثبات شد. با توجه به عدم مشاهده آنتی‌گوریت در این سنگها ممکن است عمق فروراندگی تختال نئوتتیس در این بخش از ایران بدلیل پرشیب بودن صفحه فرورانشی، کمتر از 50 کیلومتر بوده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Serpentinites of Gysian Silvana ophiolites-South of Urmia petrography and geochemistry; relationship with Neo-Tethys subduction at the Northwest border of Iran

نویسنده [English]

  • monir modjarrad
associated Prof. Urmia University
چکیده [English]

The serpentines are one of the members of the Gysian Silvana ophiolites at the South of Urmia (near Iran’s border with Turkey and Iraq) in the continuation of Neo-Tethys Suture zone at the NW of Iran. These rocks are composed of lizardite/chrysotile and magnetite as the major phases and spinel, olivine and pyroxenes as the minor minerals with green appearance and soap touch. Various microstructures such as mesh, poikilitic, fibrous, augen, and hourglass, were identified in them. Based on the whole rock geochemistry and using diagrams and ratios between major oxide and trace elements, these rocks belong to subducted serpentinites groups. Refertilization of these rocks due to the rock/fluid interactions at subduction channel, with strong enrichment in fluid mobile elements (FMEs) such as Sr, Li, Ba, As, U, and Pb were confirmed, too. Because of the absence of antigorite in them, it is possible that the depth of the oceanic slab subduction was less than 50 km since the high angle of slab at this part of Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • serpentinite
  • ophiolite
  • Neo-Tethys
  • Gysian
  • Silvana