کاربرد شاخص‌های ژئوشیمیایی برای تشخیص ماگمای مولد از عقیم در محدوده قره گل، استان اردبیل با استفاده از عناصر خاکی کمیاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: منطقه مطالعاتی قره گل در منطقه متالوژنیک اهر- ارسباران در مشگین شهر در بخش مرادلو قرار دارد. براساس مطالعات میدانی، واحدهای سنگی اصلی در معرض در منطقه شامل سنگ‌های آذرین آتشفشانی، پلوتونیک و آذرآواری است. در نواحی فرورانش، ماگمای مولد، نیمه مولد و بارور با هم یافت می­شوند که شناسایی این توده­ها از نظر اکتشاف بسیار حائز اهمیت است. ماگماهای گرانیتوئیدی بارور عموماً در شرایط فرورانش پیش از برخورد تشکیل در حالی که ماگماهای گرانیتوئیدی تولیدی در محیط تکتونیکی پس از برخورد تشکیل می­شوند. تصور می‌شود که ذوب پوسته مافیک جوان ضخیم شده یا تبلور جزئی ماگمای بازالتی آبدار عامل کلیدی در تولید انواع مختلف ماگماهای مولد است. در حالی که ذوب بخشی از پوسته پایین مافیک نازک جوان می­تواند ماگمای بارور ایجاد کند.
مواد و روش­ها: در این تحقیق 14 مقطع نازک از نمونه­های سطحی و 28 مقطع نازک از هسته­های حفاری برای مطالعه پترولوژیک در مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی تهیه شد. برای تعیین بافت و پاراژنز سنگ معدن، 30 مقطع نازک صیقل داده شده و 20 مقطع صیقل داده شده از نمونه­ها تهیه شد. 23 نمونه لیتوژئوشیمیایی سطحی توسط ICP-MS مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین 14 نمونه هسته توسط XRF برای اکسیدهای اصلی مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج و بحث: گرانیتوئیدهای مولد در UDMB مقادیر کمتری از Ni (9-31 ppm) و کروم (ppm 14-36) را نسبت به گرانیتوئیدهای بی حاصل (Ni = 11-73 ppm)؛ (کروم = ppm 21-81) نشان می­دهند. مقادیر کم نیکل (ppm 6-5/19) و کروم (ppm 2-14/30) در سنگ­های آذرین قره گل نشان می­دهد که این ماگما از ذوب نسبی منشاء می­گیرد. پوسته پایین ضخیم همچنین ماگمای مولد نسبت LREE/HREE  بالاتری نسبت به ماگمای بی حاصل دارد که در نمونه­های منطقه قره گل نیز مشاهده می­شود. در ماگماهای مولد، الگوی عناصر کمیاب نرمال شده به N-MORB با غنی شدن در Cs، Rb،Ba  و Pb و کاهش در Nb، Ta، Th، Zr،Hf  و Ti مشخص می­شود. این فرآیند نشان می‌دهد که گارنت به‌ عنوان یک فاز باقی‌مانده در محفظه ماگمایی منشأ سنگ‌ها وجود دارد و شکل‌گیری را در فشار (> 15 کیلوبار) معادل ضخامت پوسته 45-55 کیلومتر نشان می‌دهد.
نتیجه­ گیری: براساس نتایج ژئوشیمیایی، میانگین غلظت مس 21/138 ppm است. مشاهدات سنگ­شناسی و داده­های ژئوشیمیایی نشان می­دهد که گرانیتوئیدهای منطقه قره گل از نوع قلیائی کالک آلکالین نوع I مربوط به زون فرورانش است که با کانی­سازی مس پورفیری مرتبط است. نتایج نشان می­دهد که منطقه مورد مطالعه در برخورد پس از قاره قرار دارد. همچنین استفاده از نمودار La/Yb در مقابل Sm/Yb نشان می‌دهد که نمونه‌ها از ذوب جزئی پریدوتیت گارنت 10 تا 20 درصد ساخته شده‌اند. براساس نمودار Ce در مقابل Ce/Yb، عمق ذوب 100 تا 110 کیلومتر برآورد شده است. ماگمای مولد نسبت LREE/HREE بالاتری نسبت به ماگمای بی حاصل دارد که در نمونه­های منطقه قره گل مشهود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of geochemical indicators to distinguish productive magma from barren in Qarah Gol area, Ardabil province using rare earth elements

نویسندگان [English]

  • shadi zia
  • Seyedeh Narges Sadati
  • gholamreza ahmadzadeh
Department of Geology, Faculty of science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Introduction: Qarah Gol study area is located in Ahar- Arasbaran metallogenic zone in Meshginshahr city in Moradloo section. According to field studies, the main exposed rock units in the region include volcanic, plutonic and pyroclastic igneous rocks. In the subduction zones, productive, semi-productive and fertile magma are found together, and the identification of these masses is very important from the point of view of exploration. Fertile granitoid magmas are generally formed in pre-collisional subduction setting. While productive granitoid magmas are formed in post-collision tectonic setting. It is thought that the melting of young thickened mafic lower crust or the partial crystallization of hydrous basaltic magma is the key factor in the production of various types of productive magmas, while partial melting of the young thin mafic lower crust is considered that can produce fertile magmas.
Materials and methods: In this research, 14 thin sections of surface samples and 28 thin sections of drilling cores were prepared for the petrologic study at Mineral Research and Processing Center. To determine the texture and paragenesis of ores, 30 polished thin sections and 20 polished sections of the samples were prepared. The 23 surface lithogeochemical samples were studied by ICP-MS. Also 14 core samples were studied by XRF for main oxides.
Results and discussion: Productive granitoids in the UDMB display lower values of Ni (9–31 ppm) and Cr (14–36 ppm) than barren granitoids (Ni = 11–73 ppm; Cr = 21–81 ppm). The low values of Ni (5–19.6 ppm) and Cr (14–30.2 ppm) in the igneous rocks of the Qarah Gol indicate that this magma originates from partial melting of the thick lower crust. Also, the productive magma has a higher LREE/HREE ratio than the barren magma, which is also seen in the samples of Qarah Gol area. In productive magmas, pattern of trace elements normalized to N-MORB is characterized by enrichment in Cs, Rb, Ba and Pb and depletion in Nb, Ta, Th, Zr, Hf and Ti. This process shows that garnet is present as a residual phase in the magma chamber of origin of the rocks and indicates the formation at a pressure (>15kbar) equivalent to a crustal thickness of 45-55 km (Palin et al, 2016).
Conclusion: According to geochemical results, the average concentration of copper is 138.21 ppm. Petrological observations and geochemical data show that the graniteoids of Qarah Gol area are calc alkalines type I related to subduction zone which is linked to porphyry copper mineralization. These results show that the study area is located in post-continental collision. Also, the use of La / Yb versus Sm / Yb diagram shows that the samples were made from partial melting of 10 to 20% garnet peridotite. Based on Ce against Ce / Yb diagram, the melting depth of 100 to 110 km is estimated. Productive magma has a higher LREE / HREE ratio than barren magma, which is evident in samples of the Qarah Gol area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardabil
  • Rare earth elements
  • Barren
  • Qarah Gol
  • Copper
  • Productive
-Afshooni, S.Z., Esmaeily, D. and Asadi Haroni, H., 2014. Stable isotopes (S. H. O) study in phyllic and potassic- phyllic alteration zones of the Kahang porphyry copper- Molybdenum deposit (Northeast of Isfahan), Advanced Applied Geology, v. 1(7), p.  64-73 (in Persian).
-Aghazadeh, M., Castro, A., Omran, N.R., Emami, M.H., Moinevaziri, H. and Badrzadeh, Z., 2010. The gabbro (shoshonitic)-monzonite-granodiorite association of khankandi pluton, Alborz mountains, NW Iran Jornal of Asian Earth Sciences, v. 38(5), p. 199-219.
-Alavi, M., 1994. Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran. New data and interpretations, Tectonophysics, v. 229(3-4), p. 211-238.
-Alavi, M., 2004. Regional stratigraphic of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution, American Journal of Science, v. 304(1), p.1-20.
-Aldanmaz, E., Pearce, J.A., Thirlwall, M.F. and Mitchell, J.G., 2000. Petrogenetic evolution of Late Cenozoic, post-collision volcanism in western Anatolia, Turkey, Journal of Volcanology and Geothermal Research, v. 102(1-2), p. 67-95.
-Aldanmaz, E., 2012. Trace element geochemistry of primary mantle minerals in spinel-peridotites from polygenetic MOR SSZ suites of SW Turkey: constraints from an LA-ICP-MS study and implications for mantle metasomatism, Geological Journal, v. 47(1), p. 59-76.
-Ballard, J.R., Palin, M.J. and Campbell, I.H., 2002. Relative oxidation states of magmas inferre from Ce(IV)/Ce(III) in zircon: application to porphyry copper deposits of northern Chile. Contributions to Mineralogy and Petrology, v. 144(3), p. 36-347.
-Castro, A., Aghazadeh, M., Badrzadeh, Z. and Chichorro, M., 2013. Late Eocene-Oligocene postcollisional monzonitic intrusions from the Alborz magmatic belt, NW Iran, an example of monzonite magma generation from a metasomatized mantle source. Lithos, v. 180-181, p. 109-127.
-Chappell, B. and White, A.J.R., 1974. Two contrasting granite types, Pacific Geology, v. 8, p. 173-174.
-Cooke, D.R., Hollings, P. and Walshe, J.L., 2005. Giant porphyry deposits: characteristics, distribution and tectonic controls, Economic Geology, v. 100(5), p. 801-818.
-Conceicao, R.V. and Green, D.H., 2004. Derivation of potassic (shoshonitice) magmas by decompression melting of phlogopite+pargasite, lherzolite, Lithos, v. 79(3-4), p. 209-229.
-Fahim Gilani, R., Sheikh Zikriai, J., Darvishzadeh, A. and Abedini, M., 2018. volcanological and geochemical characteristics of the products of the last Sablan eruption, northwest Iran. Petrology, v. 37, p. 125-146 (in Persian).
-Gammons, C.H. and Williams-Jones, A.E., 1997. Chemical mobility of gold in the porphyry–epithermal environment, Economic Geology, v. 92(1), p. 45-59.
-Haschke, M., Siebel, W., Günther, A. and Scheuber, E., 2002. Repeated crustal thickening and recycling during the Andean orogeny in north Chile (21°–26°S), Journal of Geophysical Research, v. 107(B1), p. 1-18.
-Hildreth, W., Halliday, A.N. and Christiansen, R.L., 1991. Isotopic and chemical evidence concerning the genesis and contamination of basaltic and rhyolitic magma beneath the Yellowstone Plateau Volcanic Field, Journal of Petrology, v. 32(1), p. 63-138.
-Hollings, P., Cooke, D. and Clark, A., 2005. Regional geochemistry of Tertiary igneous rocks in central Chile: implications for the geodynamic environment of giant porphyry copper and epithermal gold mineralization, Economic Geology, v. 100(5), p. 90-887.
-Huang, C.M., Zhao, Z.D., Zhu, C.D., Liu, Y., Huang, M.C., Dung, Z.C. and Hu, Zheng, J.P., 2013. Geochemistry zircon U–Pb chronology and Hf isotope of Luozha leucogranite, southern Tibet: Implication for petrogenesis, Acta Petrologica Sinica, v. 29(11), p. 3689-3702.
-Huang, C.M., Zhao, Z.D., Zhu, C.D., Liu, Y., Huang, M.C., Dung, Z.C. and Hu, J.P., 2013. Geochemistry, zircon U–Pb chronology and Hf isotope of Luozha leucogranite, southern Tibet: Implication for petrogenesis. Acta Petrologica Sinica, v. 29(11), p. 3689-3702.
-Kay, S.M. and Mpodozis, C., 2001. Central Andes ore deposits linked to evolving shallow subduction systems and thickening crust. GSA TODAY (Geol Soc Am), v. 11(3), p. 4-9.
-Kouhestani, H., Ghaderi, M., Zaw, K., Meffre, S. and Emami, M.H., 2012. Geological setting andtiming of the Chah Zard breccia–hosted epithermal gold–silver deposit in the Tethyan belt of Iran Mineralium Deposita, v. 47, p. 425-440.
-Li, G.M., Cao, M.J., Qin, K.Z., Hollings, P., Evans, N.J. and Seitmuratova, E.Y., 2016. Petrogenesis of ore-forming and pre/post-ore granitoids from the Kounrad, Borly and Sayak porphyry/skarn Cu deposits, Central Kazakhstan. Gondwana Research, v. 37, p. 408-425.
-Machado, A., Lima, E.F., Chemale, J.F., Morta, D., Oteiza, O.M., Almeida, D.P., Figueiredo, A.M.G., Alexandre, F.M. and Urrutia, J.L., 2005. Geochemistry constraints of Mesozoic-Cenozoic calc-alkaline magmatism in the South Shetland arc, Antarctica, Journal of South America Earth Sciences, v. 18(3-4), p. 407-425.
-Macpherson, C.G., Dreher, S.T. and Thirlwall, M.F., 2006. Adakites without slab melting: high pressure differentiation of island arc magma, Mindanao, the Philippines, Earth and Planetary Science Letters, v. 243(3-4), p. 581-593.
-Mobashergermi, M., Aghazadeh, M., Kheirkhah, M. and Ahmadzadeh, Gh., 2018. Geochemistry and petrogenesis of Cretaceous volcanic rocks from the south and southwest of Germi city (Northwest of Iran), Petrology, v. 9(33), p. 91-110 (in Persian).
-Mobashergermi, M., Zarei Sahamieh, R., Ahamadi Khalaji, A. and Le Roux, P., 2019. Petrological and isotopic study of basaltic rocks of Barzand area and comparison with Poshtasar originat basalts in South of Germi,‌ Petrology, v. 10(1), p. 23-52 (in Persian).
-Monecke, T., Monecke, J., Reynolds, T.J., Tsuruoka, S., Bennett, M.M., Skewes, W.B. and Palin, R.M., 2018. Quartz solubility in the H2O–NaCl system: a framework for understanding vein formation in porphyry copper deposits. Economic Geology, v. 113(5), p. 1007-1046.
-Nabavi, M.H., 1976. An introduction to the geology of Iran, Geological Survey of Iran, Tehran, 109 p (in Persian).
-Palin, R.M., White, R.W., Green, E.C.R., Diener, J.F., Powell, R. and Holland, T.J.B., 2016. High-grade metamorphism and partial melting of basic and intermediate rocks, Journal of Metamorphic Geology, v. 34(9), p. 871-892.
-Pirooj, H., Jahangiri, A., Amel, N., Moayyed, M. and Kamali, A., 2012. Petrological and geochemical study of Plio-Quaternary volcanic and plutonic rocks in west of Nir (Ardabil Province). www.ijcm.ir 2014, v. 22(2), p. 257-268 (in Persian).
-Richards, J.P., Spell, T., Rameh, E., Razique, A. and Fletcher, T., 2012. High Sr/Y Magmas Reflect Arc Maturity, High Magmatic Water Content and Porphyry Cu ± Mo ± Au Potential: Examples from the Tethyan Arcs of Central and Eastern Iran and Western Pakistan, Economic Geology, v. 107(2), p. 295-332.
-Richards, J.R., 2009. Post-subduction porphyry Cu–Au and epithermal Au deposits: products of remelting of subduction-modified lithosphere, Geology, v. 37(3), p. 247-250.
-Roberts, M.P. and Clemens, J.D., 1993. Origin of high-potassium, calc-alkaline, I-    type granitoids, Geology, v. 21(9), p. 825-828.
-Sadati, N., Yazdi, M., Behzadi, M., Adabi, M.H. and Mokhtari, A.A., 2013. Geochemical investigation of rare earth elements (REE) of sedimentary copper deposits in Nahand-Ayvand area, north of Tabriz, Researches in Earth Sciences, v. 4, p. 70-85. 20.1001.1.20088299.1392.4.4.6.2 (in Persian).
-Sadati, S.N., Ramsheh, Z. and Yazdi, M., 2019. Geochemical investigation of rare earth elements and its relationship to auriferous ore-forming fluids in Senjedeh mine district, central Iran, Petrology, v. 10(38), p. 29-48 (in Persian).
-Sepidbar, F., Mirnejad, H., Ma, C. and Shafaiim Moghadam, H., 2018. Identification of Eocene-Oligocene magmatic pulses associated with flare-up in east Iran: Timing and sources, Gondwana Research, v. 57, p. 141-156.
-Shafiei, B., Haschke, M. and Shahabpour, J., 2009. Recycling of orogenic arc crust triggers porphyry Cu mineralization in Kerman Cenozoic arc rocks, southeastern Iran, Mineralium Deposita, v. 44(3), p. 265-283.
-Shafaii Moghadam, H. and Shahbazi Shiran, H., 2010. Geochemistry and petrogenesis of volcanic rocks from the northern part of the Lahrud region (Ardabil): An example of shoshonitic occurrence in northwestern Iran, Petrology, v. 1(4), p. 15-34 (in Persian).
-Shahabpour, J., 1992. Unroofing fragmentites as a reconnaissance exploration tool in the central Iranian porphyry copper belt, Economic Geology, v. 87(2), p. 1599-1606.
-Sisson, T.W., Ratajeski, K., Hankins, W.B. and Glazner, A.F., 2005. Voluminous granitic magmas from common basaltic sources. Contributions to Mineralogy and Petrology, v. 148(6), p. 66-635.
-Taylor, B. and Martinez, F., 2003. Back-arc basin basalt systematics. Earth Planet Science Letters, v. 210(3-4), p. 481-497.
-White, R.W., Palin, R.M. and Green, E.C., 2017. High-grade metamorphism and partial melting in Archean composite grey gneiss complexes, Journal of Metamorphic Geology, v. 35(2), p. 181-195.
-Whtney, D.L. and Evans, B.W., 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals, American mineralogist, v. 95 p. 185-187.
-Wilkinson, J.J., 2013. Triggers for the formation of porphyry ore deposits in magmatic arcs. Nature Geoscience, v. 6(11), p. 917-925.
-Zarasvandi, A., Rezaei, M., Tashi, M., Fereydouni, Z. and Saed, M., 2019. Comparison of geochemistry and porphyry copper mineralization efficiency in granitoids of the Sanandaj-Sirjan and Urumieh-Dokhtar zones; using rare earth elements geochemistry, Journal of Economic Geology, v. 11(1), p. 1-32. doi: 10.22067/econg.v11i1.64476 (in Persian).