نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشگاه بیرجند

3 شرکت حفاری پارسیان کیش

چکیده

در فروبار دزفول جنوبی با توجه به توالی فاز‌های دگرشکلی زاگرس و رخداد وارونگی تکتونیکی در گسل‌ معکوس شمال غربی- جنوب شرقی رگ سفید و همچنین تجدید فعالیت گسل‌ پی سنگی هندیجان، بر هم‌کنش گسل-های عمود برهم مشهود است؛ که این اثر متقابل، تاثیراتی بر الگوی ساختاری چین‌خوردگی در تاقدیس‌های رگ سفید و تنگو داشته است. با توجه به طول بیش از 3 برابر گسل معکوس رگ سفید نسبت به قطعه جنوبی گسل امتداد لغز هندیجان-ایذه، شیب 47 درجه گسل رگ سفید در مقایسه با شیب 80 درجه گسل هندیجان-ایذه و با درنظر گرفتن جهت کلی فشردگی در جنوب غرب ایران (N22E) و امتداد راستگرد گسل هندیجان-ایذه (N20E) در مقایسه با امتداد گسل رگ سفید که تقریبا عمود بر جهت کلی فشردگی است (N130)، میزان دگرشکلی وابسته به گسل معکوس رگ سفید بیشتر از گسل هندیجان-ایذه است. در این شرایط میدان تنش مربوط به راس گسل راندگی غالب می‌شود که در این حالت مقاومت کمتری برای چین خوردگی وجود دارد و چین خوردگی با دامنه بزرگتر را در تاقدیس رگ سفید ایجاد می‌کند؛ به نحوی که چین خوردگی در تاقدیس رگ سفید (تاقدیس نامتقارن با امتداد N130 و شیب سطح محوری به سمت شمال شرق ) دامنه‌ای بیش از دو برابر نسبت به تاقدیس تنگو دارد و راس تاقدیس تنگو حدود 1200 متر نسبت به تاقدیس رگ سفید پایین افتادگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of the Perpendicular Faults Interaction on the Rag Sefid and Tango Folds Evolution (SW Iran)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yousefi 1
  • Seyed Morteza Moussavi 2
  • Abolghasem Jafari 3

1 Department of Geology, Faculty of Science, University of Birjand, Birjand, Iran

2 University of Birjand,

3 Parsian Kish Drilling Company (PKD Co)

چکیده [English]

In the South Dezful Embayment, due to the sequence of the Zagros deformation phases and the tectonic inversion occurrence in the Rag Sefid thrust fault, as well as the reactivation of the Hendijan-Izeh fault, there has been a prependicular interaction in these faults that caused an important effect on the structural pattern of folding in the Rag Sefid and Tango anticlines. Regarding the length more than 3 times of the Rag Sefid fault respect to the southern part of the Hendijan-Izeh strike-slip fault, the mean slope of 47 degrees of the Rag Sefid fault relative to the Hendijan-Izeh fault of 80 degrees and according to the general compression direction of N22E in the Southwest of Iran and the southern part of the Henijan-Izeh fault trend (N20E), as well as the Rag Sefid fault trend, which is approximately perpendicular to the general compression direction, the deformation amount of the Rag Sefid fault is more than the Hendijan fault. In this condition, the stress field of the Rag Sefid thrust fault is dominated and due to the less resistance of the rising, folding with a larger amplitude occurs on the the Rag Sefid anticline; so that the folding amplitude in the Rag Sefid anticline is more than twice as large as the Tango anticline, and the tip of the Tango anticline is about 1,200 meters lower than the Rag Sefid anticline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fault Interaction
  • Folding Pattern
  • Rag Sefid Anticline
  • Henijan-Izeh Fault