سناریوهای خطرپذیری زمین‌لرزه در مناطق شهری مورد‌پژوهی؛ شهر اردبیل

نوع مقاله : علمی -پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جغرافیا، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی

10.52547/esrj.2022.222792.1054

چکیده

پیش‌بینی تأثیر زمین‌لرزه بر ساختمان‌ها و بناهای انسان‌ساخت مستلزم شناخت پویایی رفتار آن‌هاست. رویه‌هایی که برای این منظور اتخاذ می‌شود از نظر هزینه‌ها، زمان و اجرا کاملاً پیچیده و طاقت فرسا است، بویژه هنگامی که مطالعات مربوط به قلمروهای پهنه‌ای باشد نه ساختمان‌های منفرد. ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای با استفاده از منابع موجود از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش نمایۀ آسیب‌پذیری و روش‌های مبتنی بر طیف ظرفیت مورد استفاده برای ارزیابی آسیب‌های فیزیکی مورد انتظار در واحدهای مسکونی مجدداً مرور شده و مزایا و کاستی‌های اصلی آن‌ها مورد واکاوی قرار گرفته است. سپس از یک روش مبتنی بر نمایۀ آسیب‌پذیری برای ارزیابی خسارت مورد انتظار در شهر اردبیل استفاده شده است. واکاوی خطرپذیری برای سناریوهای زمین‌لرزه تعریف شده توسط شدت‌های مهلرزه‌ایV ، V-VI ، VI ، VI-VII و VII برای طراحی برنامه‌های اضطراری لرزه‌ای انجام شده است. طبق آیین‌نامۀ لرزه‌ای کشور، اوج شتاب اولیه زمین برای یک دوره بازگشت 475 ساله 0.04g است که مربوط به شدت VII است. بنابراین، ضمن کمی‌سازی آسیب فیزیکی، تأثیر آن بر جمعیت و سایر مقادیر مانند آوار، تعداد بی‌خانمان‌ها و هزینه اقتصادی بررسی شده است. علی‌رغم خطر لرزه‌ای متوسط تا زیاد در اردبیل، نتایج نشان می‌دهد که به دلیل قرار گرفتن در معرض خطرپذیری و آسیب‌پذیری محیط ساخته شده، خطر بسیار زیاد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Earthquake Risk Scenarios in Urban Areas: case study؛ Ardabil City

چکیده [English]

Predicting the impact of earthquakes on buildings and structures requires understanding the dynamics of their behavior. The procedures adopted for this purpose are quite complex and tedious in terms of cost, time and execution, especially when the studies are concerned with spatial domains rather than individual buildings. Assessing seismic vulnerability using available resources is of great importance. Vulnerability index and capacity spectrum-based methods used to assess expected physical damage in dwellings have been reviewed and their main advantages and disadvantages have been analyzed and discussed. Then a method based on vulnerability index is used to assess the expected damage in Ardabil. Risk analysis for seismic scenarios defined by macroseismic intensities of V, V-VI, VI, VI-VII and VII has been performed to design seismic emergency plans. According to the country's seismic regulations, the peak of the initial acceleration of the earth for a 475-year return period is 0.04g, which is related to the intensity of VII. Therefore, while quantifying physical damage, its impact on the population and other quantities such as debris, the number of homeless and the economic cost have been investigated. In spite of the low-to-moderate seismic hazard in Ardabil, the results show that the risk is high, due to the high exposure and vulnerability of the built environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Scenario
  • vulnerability index method
  • building vulnerability
  • structural vulnerability
  • Ardabil