ارزیابی میکروفاسیس، محیط رسوبی و کانی شناسی اولیه سازند گرو در برش سطح‌الارضی الیگودرز، لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حوضه‌های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

به‌‌منظور مطالعه میکروفاسیس، محیط‌رسوبی، ترکیب کانی‌شناسی اولیه و محیط دیاژنزی نهشته‌های سازند گرو به‌ سن آلبین – آپتین (کرتاسه زیرین) در زون زاگرس مرتفع، یک برش سطح‌الارضی در الیگودرز برروی ناودیس قالی کوه (جنوب- شرق لرستان)، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. سازند گرو با ضخامت 483 متر شناسایی شد به‌طوری‌که تعداد 235 مقطع نازک از این برش سطح‌الارضی تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت. لیتولوژی به‌طور عمده شامل شیل‌آهکی و آهک‌شیلی است. مرز زیرین سازند گرو با سنگ آهک‌های برشی معادل سازند گوتنیا به‌صورت ناپیوستگی فرسایشی و مرز بالایی به‌دلیل قرار گرفتن سازند در هسته ناودیس نامشخص است. براساس بافت‌های رسوبی، مطالعات پتروگرافی و فونای موجود، 7 میکروفاسیس مختلف شناسایی شده است. این میکروفاسیس‌ها در یک کمربند رخساره‌ای بخش عمیق دریا متعلق به یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ تشکیل شده است. شواهد پتروگرافی و تغییرات عناصر اصلی و فرعی و مقایسه با محدوده‌هایی که توسط محققین مختلف برای کانی‌شناسی کلسیتی و آراگونیتی ارائه شده‌اند حاکی از آن است که نسبت Sr/Na، تغییرات Sr، Na و Sr/Mnدر مقابل Mn کانی‌شناسی اولیه آراگونیتی را برای سازند گرو پیشنهاد می‌کند. نمودار Sr/Ca در مقابل Mn نشان داد که سازند گرو تحت‌تأثیر دیاژنز متائوریکی در یک سیستم دیاژنتیکی بسته تا باز به‌ترتیب با نسبت آب به سنگ بالا و پایین قرار می‌گیرد. همچنین با رسم Fe در مقابل Mn، روند افزایشی نسبی بین آهن و منگنز محاسبه شد. این پدیده می‌تواند به‌دلیل شرایط احیایی یا اثر دیاژنز متائوریکی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of microfacies, sedimentary environment and original mineralogy of the Garau Formation in Aligudarz section, Lorestan

نویسندگان [English]

  • Saeed Shabrang
  • Ehsan Dehyadegari
  • Mohammad Hoseyn Adabi
Department of Sedimentary Basin and Petroleum, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In order to study the microfacies, sedimentary environment, original mineralogical composition and diagenetic environment of the Garau Formation with the age of Aptian-Albian (Lower Cretaceous), in the high Zagros zone, Aligudarz section in Ghali-Kooh (Lorestan South East) was selected and studied. The Garau Formation with a thickness of 483 meters was identified so that the thin sections were prepared and studied from 235 samples of this surface section. Lithology consists mainly of limestone, shale and shaly limestone. The lower boundary of the Garau Formation with brrecia limestones is equivalent to the Gotnia Formation in the form of unconformity and the upper boundary is not clear due to its location in the syncline core. Based on the sedimentary textures, petrographic studies and present fauna, 7 different microfacies have been identified. These microfacies are formed in a deep-sea facies belt belonging to a ramp-type carbonate platform. Petrographic evidence and changes in major and minor elements and comparisons with the ranges presented by various researchers for calcite and aragonite mineralogy show that the Sr/Na ratio, the changes of Sr, Na and Sr/Mn versus Mn suggest original aragonite mineralogy for the Garau Formation. The plot of Sr/Ca versus Mn showed that the Garau Formation is affected by meteoric diagenesis in a closed to open diagenetic system with high and low water/ rock interaction, respectively. By plotting Fe versus Mn, a relative increasing trend between iron and manganese were calculated. This phenomena could be due to anoxic conditions or the effect of meteoric diagenesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sedimentary Geochemistry
  • Sedimentary Environment
  • Microfacies
  • Garau Formation
  • Aligudarz