بررسی روابط بین ویژگی‌های طبیعی و طول و حجم آبکندهای جهان‌آباد در شمال شرقی بویین زهرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 مرکز تحقیقات و آموزش منابع طبیعی و کشاورزی استان فارس، شیراز، ایران

4 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

5 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

گسترش کشاورزی و توسعه فعالیت­های عمرانی، تعادل هیدرولوژیک طبیعت را تغییر داده و باعث شده تا برخی پدیده‌ها از حالت طبیعی خارج و با شکل تشدیدشده بروز نمایند. فرسایش آبی با شکل­های مختلفی به روی زمین ظاهر می‌شود که فرسایش آبکندی شکل مخرب فرسایش آبی است. هدف پژوهش، تعیین ویژگی‌های مؤثر آبکندها بر طول و حجم آن­ها در منطقه جهان‌آباد بویین‌زهرا (استان قزوین) بود. محل بالاکند­ها 33 آبکند، ثبت و طول، عرض بالا و پایین و عمق آن‌ها تعیین شد. حجم کانال محاسبه و نمونه‌ خاک سطحی از بالاکند تهیه و آنالیز شد. محیط، مساحت، ضریب شکل و شیب آبکندها از مدل رقومی ارتفاع حاصل از پهپاد استخراج شد. با روش PCA، و با رگرسیون چند متغیره به روش گام‌به‌گام در محیط Minitab عوامل موثر بر طول و حجم تعیین شدند. نتایج نشان داد که مؤلفه اول و دوم نزدیک به 41 درصد درصد تغییرات را به عهده ‌دارند. کلر، هدایت الکتریکی و سدیم با اثر منفی و پایداری خاکدانه، تاج پوشش و مقدار شن با بار مثبت در محور اول بیشترین وزن را دارند در حالی که در محور دوم شن، تاج پوشش و مقدار سنگریزه با اثر مثبت و مقدار مواد خنثی شونده، ماده آلی و درصد اشباع نقش مهم­تری ایفا می­کنند. ویژگی­های مؤثر بر هدررفت خاک توسط آبکندهای منطقه به ترتیب کربنات، منیزیم، پتاسیم، ماده آلی، درصد اشباع، مقدار شن، شیب کف آبکند، شیب آبراهه ورودی به بالاکند، لاشبرگ، محیط حوضه و ضریب گردی به ترتیب بیشترین تأثیر را در هدررفت خاک داشته و در معادله پیش‌بینی هدررفت خاک با ضریب تبیین 837/0 وارد شدند. رگرسیون گام‌به‌گام با متغیر وابسته طول آبکند نشان داد که رابطه دارای ضریب تبیین 98/72 درصد و در سطح پنج درصد معنی­دار است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of relationship between Physical characteristics and volume and length of Jahan Abad gullies located in North East of Buinzahra

نویسندگان [English]

  • Reza Bayat 1
  • afsane Alinejadian 2
  • majid Soufi 3
  • ABAaS Maleki 4
  • omid Akbarpour 5
1 Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Tehran, Iran
2 Soil Science Department, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khoramabad, Iran
3 Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Shiraz, Iran
4 Water Engineering Department, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khoramabad, Iran
5 Agronomy and Plant Breeding Department, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khoramabad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Gully erosion is a destructive form of water erosion that cuse lost a significant amount of valuable soil and its control requires understanding the relationships between the characteristics that affect this phenomenon. The purpose of this study was determining the most effective variables on the gully volume and length.
Materials and methods
Gullied area identifed with Google earth in the Jahan Abad, Buin zahra (Qazvin province), 33 gullies were selected, recorded by GPS and their morphologic characteristics including length, width and depth were measured. Surface soil samples were taken from headcut and were analyzed for texture, EC, pH, organic matter and some Anions and Cations. Indices related to the form of watershed were extracted from the digital elevation model which derived from UAV image processing. Correlation between factors, PCA and multivariate regression were performed to determine important and effective factors on gullies volume and length in MINITAB.
Results and discussion
 Results indicated that gullies have vertical headcuts, trapezoidal cross-sections and linear general plan. The average depth of headcuts, depth at 50% of the gully length and the average gully length were 0.35, 0.47 and 13.46 m, respectively. Soil texture was loam and average soil texture components including sand, silt and clay were 38, 38 and 24%, respectively. The mean EC and pH of the samples was 11.2 dSm-1 and 8.7 respectively. Linear correlation between the total volume of soil volume and length and other characteristics showed that silt have significant correlation coefficients at 1% percent level 0.465 and 0.510, respectively. PCA with soil characteristics and watershed characteristics showed that the first and second components are close to 41% and 8 other dimensions with egen value more than one, with 84.2% are responsible for changes. Chlorine, electrical conductivity and sodium with negative effect and aggregate stability, canopy and amount of sand with positive charge in the first component have the most weight, while in the second component, sand, canopy and amount of gravel with positive effect and TNV, organic matter and saturation percentage play a more important role. The results of multivariate regression also showed that carbonate, magnesium, potassium, organic matter, saturation percentage, amount of sand, slope of gully floor, slope of inlet waterway to headcut, litter, basin primeter, respectively, effective properties on soil loss by gully in the region. Form coefficient had the greatest effect on soil loss, respectively, and were included in the prediction equation of soil loss with R2 of 0.837. Stepwise regression with the dependent variable of gully length showed that the relationship has R2 of 72.98% and is significant at the percentage level.
Conclusion
Factors affecting the length of the gully included the percentage of saturation, the amount of sand, specific gravity, the slope of the gully floor, the slope of the waterway entering the upstream, geravel, basin area and slope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Watershed
  • Headcut
  • UAV
  • Correlation
  • Qazvin

Persian References:

-Peyrowan, H.R., 2015. Revision, completion and publication of the atlas of the country's watersheds (Salt Lake Basin Central), Soil Conservation and Watershed Research Institute, 135 p.

-Jahantigh, M. and Tabe, M., 2017. Comparing soil physico-chemical characteristics and trapezoidal and v-shaped gully morphology with different land uses in dry areas, case study: Hossinzahi and Nalint regions of Chabahar. Journal of Watershed Engineering and Management, v. 9(3), p. 308-317.

-Damizadeh, M. and ShadFar, S., 2021. Assessment of long-term changes of Gully Erosion Growth in Kondouran Catchment, Hormozgan Province. E.E.R.; v. 11(3), p. 140-159.

-Rostamizad, Q., Selajgeh, A., Nazari Samani, A. and Qudousi J., 2015. Determining the effective factors on the longitudinal growth of ditches and predicting its expansiA. And on (case study: Dereshahr city), v. 4(1(13), p. 46-58.

-Soleimanpour, S.M., Soufi, M. and Ahmadi, H., 2013. The Effects of Surface Soil Characteristics on Length Expansion Gullies in Different Climates of Fars Province. jwmseir, v. 7(22), p. 75-77.

-Soleimanpour, S., Hedayati, B., Soufi, M. and Ahmadi, H., 2015. Determination of Threshold of Effective Factors on Length Expansion of Gullies Using Data Mining Techniques in Mahourmilati Region, Fars Province. jwmseir, v. 9(29), p. 47-56.

-Soleimanpour, S.M., Soufi, M., Rousta, M.J., Shadfar, S., Jowkar, L. and Keshavarzi, H.A., 2019. Identifying the Effective Factors on the Length Extension of Gullies in Ghazeian Watershed, Fars Province. jwmr,; v. 10(20), p. 72-82.

-Shahbazi, K. and Vakili tajareh, F., 2021. Prioritization of Effective Factors on Gully Erosion and Determination of Sensitive Areas in Kermanshah Province Using MaxEnt Model. jwmseir; v. 15(54), p. 48-58.

-Saffari, A., Karam, A., Shadfar, S. and Ahmadi, M., 2019. The Influence of Soil Characteristics on the Morphology and Expansion of Gully Erosion Case Study: (Lamerd River Basin, Mehran, Fars), v. 8(1), p. 130-146.

-Soufi, M., 2014. Morphoclimatic survey and classification of gullies in Iran, phase 2: Qazvin, Khuzestan, Mazandaran, Ilam and Tehran provinces, Soil Conservation and Watershed Research Institute, 82 p.

 

-Soufi, M. and Issai, H., 2011. Estimation of watershed erosion volume using morphometric and soil characteristics in the reservoirs of Golestan province, Journal of Watershed Engineering and Management, v. 2(2), p. 8-73.

-Ali Ahyaei, M. and Behbahanizadeh, A., 1990. Description of soil chemical analysis methods, Soil and Water Research Institute, v. 892, p. 77-96.

-Farshad, A. and Farzaneh, A., 2016. Remote sensing and geographic information system and their application in natural resources, Agriculture and environment (use of analog/digital aerial photos, satellite-ultraspectral images, positioning) Satellite, radar, lidar and UAV, Iran Watershed Association, 487 p.

-Farid Giglou, B. and Ghazavi, R., 2018. The Role of Physicochemical Characteristics of Gully Soil and Environmental Factors of its Upper-Catchment Area in the Expansion of Gully Erosion, Journal title; v. 22(3), p. 273-286.

-Mokram, M. and Mahmodi, A., 2016. Investigation of morphometric characteristics of gullies and Relationship between morphometric parameters and soil characteristics, v. 5-19, p. 133-145.

-Nohegar, A. and Haydarzadeh, M., 2011. The study of physical - chemical characteristics and morphometery of gullying area (case study: Gezir, Hormozgan province). E.E.R.; v. 1(1), p. 29-44.

-Moradi, H.R., Rezaei, V. and Erfanian, M., 2021.  Physico-chemical characteristics of soil in badland areas formation. Researches in Earth science, Article in Press.

-Neisi, S., Khalili moghadam, B. and Zorati pour, A., 2017. Modeling of the impact factors on the length development of the marl gullies and determined of the sediment contribution of them (case study: Darb Khazine Basin), v. 70(2), p. 531-541.

-Hedayatfard, M., Gholami, H., Soleimanpour, S.M. and Holisaz, A., 2021.   Determining the effective factors on creation of gully erosion using data mining methods in Bayan Watershed, Fars Province, v. 13(2), p. 368-378.

-Yasrebi, B., Soufi, M., Mirnia, S.K. and Mohamadi, J., 2013. Assessment the impact of topographic and soil characteristics on bank gullies advancement in croplands, case study: Ilam province, v. 5(1), p. 31-40.

 

English References:

-Frankl, A., Poesen J., Scholiers, N., Jacob, M., Haile, M., Deckers, J. and Nyssen, J., 2013. Factors controlling the morphology and volume (V) – length (L) relations of permanent gullies in the Northern Ethiopian Highlands. Earth Surf Process Landforms: online early view.

-Frankl, A., Nyssen, J., De Dapper, M., Haile, M., Billi, P., Munro, R.N., Deckers, J. and Poesen, J., 2011. Linking long-term gully and river channel dynamics to environmental change using repeat photography (North Ethiopia). Geomorphology, v. 129(3-4), p. 238-251.

-Hazelton, P. and Murphy, B., 2007. Interpreting soil test results: what do all the numbers mean? CSIRO publishing, Australia, 152 p.

-Koci, J., Jarihani, B., Leon, J.X., Sidle, R.C., Wilkinson, S.N. and Bartley, R., 2017. Assessment of UAV and ground-based structure from motion with multi-view stereo photogrammetry in a gullied savanna catchment. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, International Journal of Geo-Information, v. 6(328), p. 2-23.

-Krenz, J. and Kuhn, N., 2018. Badlands dynamics in the context of global change presents the newest ideas concerning badland formation and relates them to the larger context of global change, Assessing Badland Sediment Sources Using Unmanned Aerial Vehicles, v. 8, 336 p.

-Kukal, S.S. and Matharu, G.S., 2002. Behaviour of gully erosion in relation to catchment characteristics in foothills of lower Shivaliks. 17th world congress of soil science, Thailand.

-Liu, K.D., Tang, H.G., Na, J., Huang, X., Xue, Z., Yang, X. and Li, F., 2016. Detection of catchment-scale gully-affected areas using unmanned aerial vehicle (UAV) on the chineses loess plateau. ISPRS International Journal of Geo-Information, v. 5(238), p. 1-21.

-Mansour, A., 2014. An assessment of gully erosion in Dutse Sahelian zone of Jigawa state, Nigeria, and its adverse consequences on the socio-economic development of the state. Journal of Agriculture and Environmental Sciences, v. 3(3), p. 17-25.

-Maina, M.B., 2022.  Effects of gully erosion in Damagum town and environs, Fune Local Government area, Yobe state of Nigeria. Dutse Journal of Pure and Applied Sciences (DUJOPAS), v. 8(2b), p. 105-115.

-Martins, B., Nunes, A., Meira-Castro, A., Lourenço, L. and Hermenegildo, C., 2022. Local factors controlling gully development in a Mediterranean environment. Land, v. 11(204), p. 1-13.

-Marzolff, I., Poesen, J. and Ries, J.B., 2011. Short to medium-term gully development, human activity and gully erosion variability in selected Spanish gully catchments. Journal of Landform Analysis, v. 17, p. 111-116.

-Meijani, N., Kiawarzmoghadam, M. and Karimi Firouzajai, M., 2017. Survey the performance of UAV images to generation a digital surface model. Journal of Geographical Information System Usage and Remote Sensing in Planning, v. 8(1), p. 25-36.

-Oyegun, C.U., Erekaha, U.N. and Eludoyin, O.S., 2016. Gully characterization and soil properties in selected communities in ideato south Lga, Imo State, Nigeria, Nature and Science, v. 14(2), p. 78-86.

-Phantom 3 User Manual., 2016. https://dl.djicdn.com/downloads/ phantom_3/en/ Phantom+3+Professional+User+Manual+v1.8_en_20160719.pdf..

-Poesen, J., Nachtergaelea, J., Verstraetena, G. and Valentin, C., 2003. Gully erosion and environmental change: importance and research needs. Catena, v. 50, p. 91-133.

-Rafaello, B. and Reis, E., 2016. Controlling factors of the size and location of large gully systems: A regressio based exploration using reconstructed pre-erosion topography. CATENA, v. 147, p. 621-631.

-Vanmaercke, M., Poesen, J., Van Mele, B., Demuzere, M., Bruynseels, A., Golosov, V., Bezerra, J.F.R., Bolysov, S., Dvinskih, A. and Frankl, A., 2016. How fast do gully headcuts retreat?, Earth-Science Reviews, v. 154, p. 336-355.

-Zegeye, A.D., Langendoen, E.D., Stoof, C., Seifu, A., Tilahun, S.A., Dagnew, D.C., Zimale, F.A., Guzman, C.D., Yitaferu, B. and Steenhuis, T.S., 2016. Morphological dynamics of gully systems in the subhumid Ethiopian Highlands: The Debre Mawi watershed. Soil, v. 2, p. 443-458.

 

 

-پیروان، ح.ر.، 1395. بازنگری، تکمیل و انتشار اطلس سیمای حوزه های آبخیز کشور(حوزه دریاچه نمک مرکزی)، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، 135 ص.
-جهان­تیغ، م. و تابع، م.، 1396. مقایسه خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک و مورفولوژی خندق­های ذوزنقه­ای و -V شکل با کاربری­های متفاوت در مناطق خشک، مطالعه موردی: مناطق حسین زهی و نالینت شهرستان چابهار، نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد 9، شماره 3، ص 308-317.
-دمی زاده، م. و شادفر، ص.، 1400. بررسی تغییرات بلند مدت رشد فرسایش خندقی در حوضه کندوران، استان هرمزگان، پژوهش­های فرسایش محیطی، شماره 3(۴۳)، ص ۱۴۰-۱59.
-رستمیزاد، ق.، سلاجقه، ع.، نظری سامانی، ع.ا. و قدوسی، ج.، 1394. تعیین عوامل مؤثر بر رشد طولی خندق‌ها و پیش‌بینی گسترش آن (مطالعه موردی: شهرستان دره شهر)، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، سال 4، شماره 1، ص46-58.
-رستمیزاد، ق.، سلاجقه، ع.، نظری سامانی، ع.ا. و قدوسی، ج.، 1394. تعیین عوامل موثر در ژئومتری فرسایش خندقی (مطالعه موردی: شهرستان دره‌شهر)، پژوهش­های فرسایش محیطی، شماره ۴(۱)، ص ۵۰-۶۱.
-سلیمان پور، س.م.، صوفی، م. و احمدی ح.، 1392. بررسی تاثیر ویژگی­های خاک سطحی بر گسترش طولی آبکندها در اقلیم­های مختلف استان فارس، علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، جلد ۷، شماره ۲۲، ص ۷۵-۷۷.
-سلیمانپور، س.م.، هدایتی، ب.، صوفی، م. و احمدی، ح.، 1394. تعیین آستانه‌ی عوامل موثر بر گسترش طولی آبکندها با استفاده از تکنیک­های داده کاوی در منطقه ماهور میلاتی استان فارس، مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال 9، شماره 29، ص 47-56.
-سلیمان پور، س.م.، صوفی، م.، روستا، م.ج.، شادفر، ص.، جوکار، ل. و کشاورزی، ح.، ۱۳۹۸. تعیین عوامل مؤثر بر گسترش طول آبکندها در حوزه­ی آبخیز قاضیان استان فارس، پ‍‍ژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، شماره ۱۰ (۲۰)، ص 7۲-8۲.
-شهبازی، خ.، وکیلی، ف. و تجره، ف.، ۱۴۰۰. اولویت­بندی عوامل مؤثر بر فرسایش خندقی و تعیین پهنه‌های حساس در استان کرمانشاه با استفاده از مدل MaxEnt. مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، شماره ۱۵ (۵۴)، ص 4۸-5۸.
-صفاری، ا.، کرم، ا.، شادفر، ص. و احمدی، م.، 1398. تأثیر ویژگی­های خاک بر مورفولوژی و گسترش فرسایش خندقی (مطالعه موردی: حوضه رودخانه مهران لامرد، فارس)، پژوهش­های ژئومورفولوژی کمّی، سال 8، شماره 1، ص 146-130.
-صوفی، م.، 1394. بررسی و طبقه‌بندی مورفوکلیماتیک آبکندهای ایران، فاز 2: استان‌های قزوین، خوزستان، مازندران، ایلام و تهران، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، 82 ص.
-صوفی، م. و عیسایی، ح.، 1389. برآورد حجم فرسایش آبکندی با استفاده از ویژگی­های مورفومتریک و خاک در آبکندهای استان گلستان، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد 2، شماره 2، ص 73-82.
-علی احیایی، م. و بهبهانی زاده، ع.ا.، 1372. شرح روش­های تجزیه شیمیایی خاک، نشریه موسسه تحقیقات خاک و آب، شماره 892، ص 77-96.
-فرشاد، ع. و فرزانه، ع.، 1396. سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آنها در منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست (کاربرد عکس­های هوائی آنالوگ/ رقومی، تصاویر ماهوارهای- فراطیفی، موقعیت­یاب ماهواره­ای، رادار، لیدار و پهپاد)، انجمن آبخیزداری ایران، 487 ص.
-فریدگیگلو، ب. و قضاوی، ر.، 1397. بررسی نقش ویژگی­های فیزیکوشیمیایی خاک آبکند و عوامل زمین محیطی حوضه بالادست آن بر گسترش فرسایش آبکندی، نشریه علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) سال 22، شماره 3، ص 273-286.
-مکرم، م. و محمودی، ع.، 1395. بررسی ویژگی­های مورفومتری خندق­ها و ارتباط آن با ویژگی­های خاک، پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی، شماره 3، ص 145-133.
-نوحه گر، ا. و حیدرزاده، م.، 1390. مطالعه خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و مورفومتری مناطق خندقی (مطالعه موردی: گزیر، استان هرمزگان)، پژوهش­های فرسایش محیطی، شماره 1، ص 29-34.
-مرادی، ح.ر.، رضایی، و. و عرفانیان، م.، 1400. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در تشکیل اراضی بدلند، پژوهش­های دانش زمین، Doi: 10.29252/esrj.2021.213717.0
-نیسی، س.، خلیلی مقدم، ب. و ذرتی پور، ا.، 1396. مدلسازی عوامل مؤثر بر رشد طولی خندق­های مارنی و تعیین سهم تولید رسوب حاصل از آن‌ها (مطالعه موردی: حوزه درب خزینه، خوزستان)، مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 70، شماره 2، ص 531-541.
-هدایت فرد، م.، غلامی، ح.، سلیمان پور، س.م. و حلی ساز، ا.، 1400. تعیین عوامل مؤثر بر ایجاد فرسایش آبکندی با استفاده از روش‌های داده‌کاوی در حوزه آبخیز بیان، استان فارس، مهندسی و مدیریت آبخیز، دوره 13، شماره 2، ص 368-378.
-یثربی، ب.، صوفی، م.، میرنیا، س.خ. و محمدی، ج.، 1392. بررسی تاثیر ویژگی­های توپوگرافی و خاک بر گسترش آبکندهای جبهه­­ای در کاربری کشاورزی، مطالعه موردی: استان ایلام، مهندسی و مدیریت آبخیز، دوره 5، شماره 1، ص 31-40.
 
 
 
-Frankl, A., Poesen J., Scholiers, N., Jacob, M., Haile, M., Deckers, J. and Nyssen, J., 2013. Factors controlling the morphology and volume (V) – length (L) relations of permanent gullies in the Northern Ethiopian Highlands. Earth Surf Process Landforms: online early view.
-Frankl, A., Nyssen, J., De Dapper, M., Haile, M., Billi, P., Munro, R.N., Deckers, J. and Poesen, J., 2011. Linking long-term gully and river channel dynamics to environmental change using repeat photography (North Ethiopia). Geomorphology, v. 129(3-4), p. 238-251.
-Hazelton, P. and Murphy, B., 2007. Interpreting soil test results: what do all the numbers mean? CSIRO publishing, Australia, 152 p.
-Koci, J., Jarihani, B., Leon, J.X., Sidle, R.C., Wilkinson, S.N. and Bartley, R., 2017. Assessment of UAV and ground-based structure from motion with multi-view stereo photogrammetry in a gullied savanna catchment. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, International Journal of Geo-Information, v. 6(328), p. 2-23.
-Krenz, J. and Kuhn, N., 2018. Badlands dynamics in the context of global change presents the newest ideas concerning badland formation and relates them to the larger context of global change, Assessing Badland Sediment Sources Using Unmanned Aerial Vehicles, v. 8, 336 p.
-Kukal, S.S. and Matharu, G.S., 2002. Behaviour of gully erosion in relation to catchment characteristics in foothills of lower Shivaliks. 17th world congress of soil science, Thailand.
-Liu, K.D., Tang, H.G., Na, J., Huang, X., Xue, Z., Yang, X. and Li, F., 2016. Detection of catchment-scale gully-affected areas using unmanned aerial vehicle (UAV) on the chineses loess plateau. ISPRS International Journal of Geo-Information, v. 5(238), p. 1-21.
-Mansour, A., 2014. An assessment of gully erosion in Dutse Sahelian zone of Jigawa state, Nigeria, and its adverse consequences on the socio-economic development of the state. Journal of Agriculture and Environmental Sciences, v. 3(3), p. 17-25.
-Maina, M.B., 2022.  Effects of gully erosion in Damagum town and environs, Fune Local Government area, Yobe state of Nigeria. Dutse Journal of Pure and Applied Sciences (DUJOPAS), v. 8(2b), p. 105-115.
-Martins, B., Nunes, A., Meira-Castro, A., Lourenço, L. and Hermenegildo, C., 2022. Local factors controlling gully development in a Mediterranean environment. Land, v. 11(204), p. 1-13.
-Marzolff, I., Poesen, J. and Ries, J.B., 2011. Short to medium-term gully development, human activity and gully erosion variability in selected Spanish gully catchments. Journal of Landform Analysis, v. 17, p. 111-116.
-Meijani, N., Kiawarzmoghadam, M. and Karimi Firouzajai, M., 2017. Survey the performance of UAV images to generation a digital surface model. Journal of Geographical Information System Usage and Remote Sensing in Planning, v. 8(1), p. 25-36.
-Oyegun, C.U., Erekaha, U.N. and Eludoyin, O.S., 2016. Gully characterization and soil properties in selected communities in ideato south Lga, Imo State, Nigeria, Nature and Science, v. 14(2), p. 78-86.
-Poesen, J., Nachtergaelea, J., Verstraetena, G. and Valentin, C., 2003. Gully erosion and environmental change: importance and research needs. Catena, v. 50, p. 91-133.
-Rafaello, B. and Reis, E., 2016. Controlling factors of the size and location of large gully systems: A regressio based exploration using reconstructed pre-erosion topography. CATENA, v. 147, p. 621-631.
-Vanmaercke, M., Poesen, J., Van Mele, B., Demuzere, M., Bruynseels, A., Golosov, V., Bezerra, J.F.R., Bolysov, S., Dvinskih, A. and Frankl, A., 2016. How fast do gully headcuts retreat?, Earth-Science Reviews, v. 154, p. 336-355.
-Zegeye, A.D., Langendoen, E.D., Stoof, C., Seifu, A., Tilahun, S.A., Dagnew, D.C., Zimale, F.A., Guzman, C.D., Yitaferu, B. and Steenhuis, T.S., 2016. Morphological dynamics of gully systems in the subhumid Ethiopian Highlands: The Debre Mawi watershed. Soil, v. 2, p. 443-458.