بررسی روابط بین ویژگی‌های طبیعی و طول و حجم آبکندهای جهان‌آباد در شمال شرقی بویین زهرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

2 3دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش منابع طبیعی و کشاورزی استان فارس

3 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان

4 استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان

5 5استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان

10.52547/esrj.2022.225387.1096

چکیده

فرسایش آبکندی شکل مخرب فرسایش آبی است. هدف پژوهش، تعیین ویژگی‌های مؤثر آبکندها بر طول و حجم آن-ها در منطقه جهان‌آباد بویین‌زهرا (استان قزوین) بود. محل بالاکند‌ها 33 آبکند، ثبت و طول، عرض بالا و پایین و عمق آن‌ها تعیین شد. حجم کانال محاسبه و نمونه‌ خاک سطحی از بالاکند تهیه و آنالیز شد. محیط، مساحت، ضریب شکل و شیب آبکندها از مدل رقومی ارتفاع حاصل از پهپاد استخراج شد. با روش PCA، و با رگرسیون چند متغیره به روش گام‌به‌گام در محیط Minitab عوامل موثر بر طول و حجم تعیین شدند. نتایج نشان داد که مؤلفه اول و دوم نزدیک به 41 درصد درصد تغییرات را به عهده ‌دارند. کلر، هدایت الکتریکی و سدیم با اثر منفی و پایداری خاکدانه، تاج پوشش و مقدار شن با بار مثبت در محور اول بیشترین وزن را دارند در حالی که در محور دوم شن، تاج پوشش و مقدار سنگریزه با اثر مثبت و مقدار مواد خنثی شونده، ماده آلی و درصد اشباع نقش مهم تری ایفا می‌کنند. ویژگی‌های مؤثر بر هدررفت خاک توسط آبکندهای منطقه به ترتیب کربنات، منیزیم، پتاسیم، ماده آلی، درصد اشباع، مقدار شن، شیب کف آبکند، شیب آبراهه ورودی به بالاکند، لاشبرگ، محیط حوضه و ضریب گردی به ترتیب بیشترین تأثیر را در هدررفت خاک داشته و در معادله پیش‌بینی هدررفت خاک با ضریب تبیین 837/0 وارد شدند. رگرسیون گام‌به‌گام با متغیر وابسته طول آبکند نشان داد که رابطه دارای ضریب تبیین 98/72 درصد و در سطح درصد معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of relationship between natural characteristics and volume and length of Jahan Abad gullies located in North East of Buin Zahra

نویسندگان [English]

  • Reza Bayat 1
  • majid Soufi 2
  • afsane Alinejadian 3
  • ABAaS Maleki 4
  • omid Akbarpour 5
1 Assistant Prof., Soil Conservation and Watershed Management Research Institute
2 Associate Prof., Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
3 Assistant Prof., Water Engineering Department, Faculty of Agriculture, Lorestan University
4 Assistant Prof., Water Engineering Department, Faculty of Agriculture, Lorestan University
5 Assistant Prof., Agronomy and Plant Breeding Department, Faculty of Agriculture, Lorestan University,
چکیده [English]

Gully erosion is a destructive form of water erosion. The purpose of this study was determining the most effective variables on the gully volume and length in the Jahan Abad, Buin zahra (Qazvin province). 33 gullies were recorded and their length, width and depth were measured. Surface soil samples were taken from headcut and analyzed. Indices related to the form of watershed were extracted from the digital elevation model which derived from UAV image processing. Correlation between factors, PCA and multivariate regression were performed to determine important and effective factors on gullies volume and length in MINITAB. PCA showed that the first and second components are close to 41%. Chlorine, electrical conductivity and sodium with negative effect and aggregate stability, canopy and amount of sand with positive charge in the first component have the most weight, while in the second component, sand, canopy and amount of gravel with positive effect and TNV, organic matter and saturation percentage play a more important role. The results of multivariate regression also showed that carbonate, magnesium, potassium, organic matter, saturation percentage, amount of sand, slope of gully floor, slope of inlet waterway to headcut, litter, basin perimeter, respectively, effective properties on soil loss by gully in the region were included in the prediction equation of soil loss with R2 of 0.837. Stepwise regression with the dependent variable of gully length showed that the relationship has R2 of 72.98% and is significant at the percentage level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlation
  • Headcut
  • Qazvin
  • UAV
  • Watershed