روابط فضایی ژئودایورسیتی و پوشش گیاهی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده اشترانکوه در استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

10.52547/esrj.2022.226422.1103

چکیده

استان لرستان به دلیل برخورداری از تنوع های اقلیمی، زمین شناختی، ژئومورفولوژیکی و زیستی دارای ژئودایورسیتی و بیودایورسیتی غنی می باشد. محدوده مورد مطالعه، منطقه حفاظت شده اشترانکوه در شرق استان لرستان است. این پژوهش به دنبال ارزیابی کمی تنوع زمین شناختی این منطقه و ارتباط آن با الگو، تراکم و انواع پوشش های گیاهی با استفاده از فناوری سنجش از دور است؛ به همین منظور جهت مشخص کردن نوع پوشش های گیاهی منطقه حفاظت شده اشترانکوه از تقسیم بندی بر اساس شکل شناسی ظاهری استفاده گردید. روش کار به این صورت بود که ابتدا ژئودایورسیتی این منطقه با استفاده از شاخص GI مورد ارزیابی کمی قرار گرفت و با مشاهدات میدانی و تهیه نقشه ژئومورفولوژی، داده های خروجی صحت سنجی شدند و با به کار گیری شاخص SAVI)) وضعیت تراکم و الگوی پوشش های گیاهی منطقه حفاظت شده اشترانکوه مشخص شدند و سپس انواع پوشش های گیاهی آن بر اساس شکل شناسی ظاهری مورد طبقه بندی قرار گرفتند و با اطلاعات حاصل از شاخص ژئودایورسیتی بررسی شدند . نتایج نشان داد که الگو و تراکم پوشش های گیاهی این منطقه از طبقات ژئودایورسیتی پیروی کرده و پراکنش فضایی آنان منطبق بر طبقات ژئودایورسیتی از نوع بوته زار به سمت مرتع و چمنزار، از زیاد به سمت کم است. از این رو جهت موفقیت در امر حفاظت از گونه های زیستی و به ویژه جوامع گیاهی در مناطق حفاظت شده، می بایست به حفاظت زمین شناختی هم توجه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Relationships of Geodiversity and Vegetation Cover (case study: Oshtorankuh protected area in Lorestan province)

نویسنده [English]

  • Pouya Kamrani 2
2 Faculty of Geography, University of Tehran
چکیده [English]

Lorestan province is rich in geodiversity and biodiversity due to its climatic, geological, geomorphological and biological diversity. The study area is located in the protected area of Oshtorankuh in the east of Lorestan province. This research seeks to quantitatively evaluate the geological diversity of this region and its relationship with the pattern, density and types of vegetation using remote sensing technology; For this purpose, to determine the type of vegetation in the protected area of Oshtorankuh, a division based on morphology was used. The method was that first the geodiversity of this area was quantitatively evaluated using the GI index and by field observations and geomorphological mapping, the output data were validated and by Using SAVI index, the density status and vegetation pattern of Oshtorankuh protected area were determined; Then, the types of vegetation were classified based on appearance morphology and examined with information from the geodiversity index. The results showed that the pattern and density of vegetation in this area follow the geodiversity classes and their spatial distribution in accordance with the geodiversity classes of shrubland to rangeland and grassland, from high to low. Therefore, in order to succeed in the protection of biological species, especially plant communities in protected areas, geological protection must also be considered. Therefore, in order to succeed in the protection of biodiversity in protected areas, geoconservation must also be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vegetation cover
  • Geodiversity
  • Lorestan
  • Oshtorankuh