تحلیل خطر زمینلرزه احتمالی شهر اردبیل با استفاده از نرم افزار Ez-Frisk

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

10.52547/esrj.2023.227525.1120

چکیده

شهر اردبیل، توسط گسل‌های زیادی از جمله گسل لرزه‌ای آستارا احاطه شده است که در طول تاریخ، زلزله‌های متعددی با عمق کانونی کم و نزدیک سطح زمین، در امتداد آن رخ داده است. در این پژوهش، با استفاده از نقشه‌های زمین شناسی و بر مبنای گسل‌های موجود، 7 چشمه خطی و 23 چشمه پهنه‌ای مشخص شده است. همچنین، از داده های زلزله‌های ثبت شده دستگاهی و نرم افزارهای: Matlab، Zmap، Kijko و Ez-frisk استفاده شده است. نمودارهای رسم شده از داده‌های زلزله، نشانگر افزایش دوره بازگشت زلزله‌ها، با افزایش بزرگا می‌باشد لذا احتمال رویداد زلزله‌ در یک بازه زمانی مشخص، کاهش می‌یابد. بطور مثال در بازه زمانی 100 ساله، احتمال رویداد زلزله‌ با بزرگی 6، حدود 90٪ است. نقشه خطر زلزله برای PGA(بیشترین شتاب زمین) روی سنگ بستر با 1٪ میرایی برای دوره بازگشت 50 سال و 475 سال در مجموعه نقاط شبکه‌بندی شده به ترتیب در فواصل °1/0 ×°1/0 و °05/0°×05/0 انجام شد. نتایج نشان می‌دهند که مقادیر شتاب در این محدوده برایPGA از 19/0 در شمال تا 21/0 در جنوب‌باختری متغیر است. با توجه به شتاب ناشی از زلزله احتمالی تعیین شده برای محدوده شهر اردبیل، این ناحیه به 4 ریزپهنه تقسیم شده است. با توجه به اینکه مقادیر شتاب در سراسر هر پهنه تعیین شده یکسان است؛ بنابراین می‌توان شهر اردبیل را یکی از شهرهای با خطر متوسط به لحاظ لرزه خیزی، معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Probabilistic seismic hazard analysis (PSHA) of the Ardabil city using Ez-Frisk

نویسندگان [English]

  • Akram Alizadeh
  • Raziyeh Safari
  • Sahar Golestani
Geology Department, Faculty of Science, Urmia University
چکیده [English]

The city of Ardabil is surrounded by many faults, including the seismic fault of Astara, which several earthquakes with low focal depth or near surface have occurred during its activity. In this research, 7 linear sources and 23 regional one has been identified based on geological maps and faults. Also, we used seismic data and Matlab, Zmap, Kijko and Ez-frisk softwares. Graphs of seismic data, show an increase in the return period of earthquakes, with a large increase, so the probability of an earthquake event in a certain period of time decreases. For example, in a 100-year period, the probability of an earthquake with a magnitude of 6 is 90%. Earthquake hazard map for PGA (Peak Ground Acceleration) was performed on bedrock with 1% damping for a return period of 50 and 475 years in a networked point at 0.1°×0.1° and 0.05° × 0.05° intervals. According to the acceleration rate for the city of Ardabil, this area is divided into 4 micro-zones. The results show that the acceleration values in this range for PGA vary from 0.19 in the north to 0.21 in the southwest. It should be noted that the acceleration values are the same throughout each designated area, so the city of Ardabil can be introduced as one of the cities with moderate risk in seismicity analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PSHA
  • fault
  • Ez-Frisk
  • Ardabil
  • Iran