ارزیابی طول دوره های خشک وابسته به بارش با نگرش دورنمای تغییر اقلیم در استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

10.52547/esrj.2023.227736.1122

چکیده

در این پژوهش برای بررسی طول دوره‌های خشک در استان کهگیلویه و بویراحمد ابتدا پایگاه ماتریس داده‌ای از بارش روزانه برای دوره آماری 2020-1990 مربوط به 25 ایستگاه بارانسنجی و سینوپتیک استان تشکیل گردید.

جهت تعیین میزان تشابه رفتاری داده‌ها در تمامی پهنه‌ها و تعریف و تخصیص تمامی ایستگاه‌ها بر مبنای یک معیار همگن، تست همگنی(HT) انجام شد تا صحت‌سنجی داده‌ها مبنایی برای مطالعات پایه قرار گیرند. داده‌های بارش به کمک آزمون نیکوئی برازش(Goodness of fit test )، برای تعیین درجه اختلاف داده‌های مشاهداتی و مورد انتظار برازش شدند.برای تداوم و زمان برگشت دوره‌ها از الگوریتم توزیع تجربی مرتبه دوم زنجیره مارکوف استفاده شد. نتایج نشان داد که رخداد روز بارانی پس از یک روز بارانی دیگر(n11)، در مناطق مرطوب شرقی با 21 درصد احتمال از درصد رخداد کمی برخوردار است. در مقابل در پهنه‌های خشک استان(مرکز و جنوب)، فراوانی و درصد رخداد یک دوره خشک بدنبال دوره خشک دیگر یعنی تابع(n00) به ترتیب با 2159 روز و 80 درصد احتمال رخداد محتمل‌تر است. در نهایتپیش‌یابی تغییرات اقلیمی با نگرش ارزیابی دوره‌های خشک با الگوریتم مدل HADGEM2-ESمربوط به گزارش پنجم هیئت بین دول تغییر اقلیم(IPCC-IR5)، در دهه میانی نشان داد که پهنه‌های مرطوب استان مانند یاسوج، سی‌سخت و کاکان پهنه‌های خطرپذیر در برابر نوسانات اقلیمی هستند و به طور میانگین 15 تا 18 درصد خشک‌تر خواهند شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation the length of Dry Spells dependent of Precipitation with Approach of climate change in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces

نویسنده [English]

  • seyed keramat hashemi ana
Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

In this study, for investigate the length of dry spells in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces, first, a database of daily precipitation matrices for the statistical period of 1990-2020 related to 25 rain gauge and synoptic stations of the province was formed.

Precipitation data were fitted using the Goodness of fit test to determine the degree of difference between the observed and expected data. The Markov chain second-order experimental distribution algorithm was used for the continuity and return time of the over time. by used and the help of programming and coding in MATLAB and R software, is calculated on a seasonal and monthly scale with a threshold of 5 mm to be the basis for extracting and zoning dry Spells in ArcGIS software.. The results showed that the occurrence of a rainy day after another rainy day (n11), in the humid eastern regions with a 21% probability of having a low incidence rate. In contrast, in the arid regions of the province (center and south), the frequency and percentage of occurrence of one dry spells following another dry period, function (n00) with 2159 days and 80% probability of occurrence are more probable. Finally, the prediction of climate change with the attitude of evaluating dry periods with the HADGEM2-ES model algorithm related to the fifth report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC-IR5) in the mid-decade showed that wetlands such as Yasuj, Sisakht and Kakan are risky areas. Climate fluctuations are, on average, 15 to 18 percent drier.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Climate change
  • precipitation
  • Dry spells
  • linear torque
  • Climate Modeling
  • Kohgiloyeh and boyerahmad