آسیب شناسی کالبدی - اجتماعی بافت تاریخی تهران با رویکرد تاب‌آوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه خوارزمی

10.52547/esrj.2023.225287.1094

چکیده

هدف این مقاله بررسی عوامل آسیب به بافت تاریخی شهر تهران است. بافت تاریخی تهران که با عنوان محدوده حصار ناصری شناخته می‌شود، مساحتی در حدود 1500 هکتار داشته و مشتمل بر 21 محله شامل تمامی منطقه 12 شهرداری و بخشی از منطقه 11 است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، داده‌ها از شیپ فایل‌های بلوک‌های جمعیتی سرشماری سال 1395، کاربری اراضی، بافت فرسوده و پهنه‌های خطر زلزله و همچنین از نمونه آماری خبرگان و نمونه آماری شهروندان به‌دست آمده‌اند. آسیب‌پذیری با 22 شاخص ابتدا به‌صورت کیفی و با استفاده از پارامترهای آمار توصیفی، تحلیل شده و سپس با هم مقیاس‌سازی داده‌ها، نقشه آسیب‌پذیری در سیستم اطلاعات جغرافیایی ترسیم شده و با استفاده از اطلاعات جداول توصیفی مربوط و محاسبات آماری، تحلیل انجام گردیده است. یافته-های تحقیق بر سطح متوسط آسیب‌پذیری دلالت دارند. چهار محله از بافت تاریخی که بیشترین و مهم‌ترین آثار تاریخی و میراثی را در خود جای داده‌اند، در ردیف آسیب‌پذیرترین محلات هستند. محلات مرکزی که قدمت بیشتری داشته و منطبق بر بخش مرکز تجارت تهران و مراکز راهبردی سیاسی – حکومتی و اقتصادی ملی هستند، آسیب‌پذیرتر از محلات پیرامون نمایان شده‌اند. با توجه به اینکه کمترین آسیب به آثار میراث فرهنگی و بافت تاریخی، غیرقابل جبران است، کوچکترین آسیب نیز بایستی جدی تلقی گردیده و در مصون سازی از آن اقدام گردد. تعدیل نقش تجاری و بازساماندهی مراکز راهبردی در کنار زمینه‌سازی برای بازگشت کارکرد سکونت در این زمینه پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Physical-social pathology of Tehran historical fabric viewed from a resilience approach

نویسندگان [English]

  • Habibollah Fasihi 1
  • Taher Parizadi 2
1 Kharazmi University
2 Kharazmi University
چکیده [English]

Deterioration caused by long lasting and natural and human threats has exposed the historical fabric of cities and their unique values to irreparable damage. This paper aimed to investigate the factors threatened Tehran’s historical fabric. The study area has an area of about 1500 hectares and includes 21 neighborhoods. The data obtained from GIS data sets of 2016 Iranian Public Census, urban land use, worn-out fabric and zoning map of earth quake risk as well as two survey’s data set. Vulnerability is analyzed by 22 indicators. First, the data were analyzed qualitatively using descriptive statistical parameters, then they are integrated and entered into GIS to drive neighborhoods vulnerability map. Findings indicate a moderate level of vulnerability. Four neighborhoods that have the most important historical and heritage sites are among the most vulnerable neighborhoods. Also, central neighborhoods which are older and locate in Tehran business center district and encompass strategic political-governmental and economic centers are more vulnerable than the peripheral neighborhoods. Given that the least damage to cultural heritage and historical fabric is irreparable, even the smallest damage should be considered serious and action should be taken to protect the fabric from it. In conclusion, it is proposed to modify trade function, reorganize strategic centers and restore the function of housing in the Tehran historic fabric.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Historical fabric"
  • Cultural heritage"
  • Hazard"
  • Pathology"
  • , "
  • Hesar-e Naseri"
  • , Tehran