چینه نگاری زیستی، ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازندهای گدوان و داریان در میدان نفتی گچساران، جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی، پژوهشکده فناوری و مهندسی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران

2 استادیار، گروه سنجش از راه دور، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول ، ایران

10.48308/esrj.2023.103508

چکیده

به منظور مطالعه زیست چینه نگاری، ربزرخساره ها و محیط رسوبی سازندهای گدوان و داریان در چاه های A و B، در میدان نفتی گچساران، مقاطع نازک میکروسکوپی این توالی مورد مطالعه قرار گرفت. (جمله قبل برای چکیده نباید باشد برای همین حذف شد)در این مطالعه سازند گدوان از سه بخش شیل تحتانی، آهک و شیل فوقانی تشکیل شده است.(اینجا لیتولوژی سازند داریان را هم بنویسید). مرز بین سازندهای گدوان و داریان بصورت نا پیوسته می باشد. در هر دو چاه A و B سازند کژدمی به صورت ناپیوسته بر روی سازند داریان قراردارد. در میدان نفتی مورد مطالعه، زون های زیستی زیر برای سازندهای گدوان و داریان شناسایی گردید که شامل:1) Choffatella decipiens - Pseudocyclammina littus -Trocholina elogatus Assemblage Zone, 2) Mesorbitolina texana - Choffatella decipiens Assemblage Zoneاست. بر اساس داده های زیست چینه نگاری، سن سازند گدوان آپتین پیشین و سن سازند داریان آپتین پسین تعیین شد. مطالعه سازندهای گدوان و داریان منجر به شناسایی 6 ریز رخساره در کمربندرخساره ای رمپ داخلی، رمپ میانی و رمپ بیرونی شد. تفسیر ریزرخساره ها بیانگر محیط رمپ است. همچنین تنوع یکنواخت ریزرخساره ها و عدم وجود فونای سدساز، معرف محیط رمپ کربناته هموکلینیکال است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy, Microfacies and Depositional Environment of the Gadvan and Dariyan Formations, in the Gachsaran Oilfield, Southwest Iran

نویسندگان [English]

  • Behzad Saeedi Razavi 1
  • narges monjezi 2
1 Department of Construction and Mineral Engineering, Technology and Engineering Research Center, Standard Research Institute (SRI), Karaj, Iran
2 Assistant professor Department of Remot sensing. Dezful Branch Islamic Azad University, Dezful, Iran
چکیده [English]

In order to study the biostratigraphy, and depositional environment of Gadvan and Dariyan formations in wells A and B, Gachsaran oil fields, a large number of microscopic thin sections have been studied. This oil field is located 220 km southeast of Ahvaz city. In this study, the Gadvan formation consists of three sections: lower shale, khalij limestone, and upper shale, and in both studied sections, the Kazhdami formation is disconformity placed on the Dariyan formation. The border between Gadvan and Dariyan formations is disconformity. In the studied field, the following biological zones were identified for Gadvan and Dariyan Formations, which include the following:1) Choffatella decipiens - Pseudocyclammina littus -Trocholina elogatus Assemblage Zone, 2) Mesorbitolina texana - Choffatella decipiens Assemblage Zone. Based on biostratigraphy data, the age of the former Aptian Gadvan and late Dariyan Aptian Formations was considered. Microfacies study of the Dariyan and Gadvan led to recognition of 6 microfacies in 3 facies belt inclusive, Inner ramp, Mid-ramp, Outer ramp. Microfacies interpretation which is done based on the fauna mainly indicates ramp environment. Also uniform variation of microfacies and absence of rim and buildup faunas predicted as hemoclinical carbonate ramp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microfacies
  • Biostratigraphy
  • Dariyan formation
  • Gadvan formation
  • Gachsaran oilfield