سیلیسی‌شدن در نهشته‌های کربناته ائوسن جنوب خاور نیزار قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زمین -دانشگاه شهید بهشتی

2 شرکت ملی نفت ایران-مدیریت اکتشاف- ]

3 مدیریت اکتشاف-شرکت ملی نفت ایران

4 دانش آموختۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

10.48308/esrj.2023.228697.1133

چکیده

در جنوب خاور نیزار قم توالی‌ ضخیمی از سنگ‌های آذرآواری و آتشفشانی با میان لایه‌هایی از رسوبات تخریبی، کربناته و تبخیری به سن ائوسن رخنمون دارد. در این پژوهش نهشته‌های کربناته مربوط به واحد سنگی E5 مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه پتروگرافی مقاطع نازک نشان می‌دهد که مهم‌ترین پدیده‌ دیاژنتیکی شناسایی شده در این نهشته‌ها، فرایند سیلیسی‌شدن است. سیلیس در این رسوبات به صورت کلسدونی، میکروکوارتز و مگاکوارتز بوده و سیلیسی‌شدن به دو صورت سیلیس جانشینی و سیلیس پرکننده خلل و فرج سنگ‌ها مشاهده می‌شود. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که فاکتورهای اسکلتی در میزان و نحوه سیلیسی‌شدن بایوکلاست‌ها‌ نقش تعیین کننده‌‌ای داشته است، به نحوی که سیلیسی‌شدن در روزن‌داران با پوسته هیالین متداول‌تر بوده، اما این پدیده در روزن‌داران با پوسته‌های پورسلانوز مشاهده نشده است. تاثیر این فرایند در بین روزن‌داران با پوسته هیالین نیز متفاوت است، به طوری که بیشترین میزان سیلیسی‌شدن در جنس‌های Assilina و Nummulites دیده می‌شود، اما در برخی از روزن‌داران با پوسته هیالین از قبیل Discocyclina، Operculina و Rotalia این فرایند تاثیر نکرده و یا در موارد نادز به مقدار بسیار جزئی مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Silicification of the Eocene carbonate Deposits in southeast of Nizar, Qom

نویسندگان [English]

  • Amir moham,mad Jamali 2
  • Ali Mobasheri 3
  • Zohreh Darvish 4
2 National Iranian Oil Company, Exploration Directorate
3 Exploration Directorate, National Iranian Oil Company, Tehran, Iran
4 Islamic Azad University, North Branch of Tehran
چکیده [English]

A thick succession of pyroclastic and volcanic rocks interbedded with trigenous, carbonate and evaporate sediments of Eocene age are exposed in southeast of Nizar, Qom. Carbonate deposits of E5 lithozone were investigated in this study. The most important identified diagenetic phenomena was silicification in these sediments proved by petrography studies on thin sections. In these sediments silice is present as calsedoni, microquartz and megaquartz and silisification mainly observed as replacements and filling of vugs. Conducted studies reveal that skeletal factors play an important role in amount and manner of bioclasts silicification, so that silicification is more common in hyaline foraminifera. No silicification was observed in foraminifera with porcelanous test. Foraminifera with same hyaline test were affected differently by silicification. The most silicification is observed in Assilina and Nummulites genera. This phenomenon did not have any effect or observed rarely in some foraminifera with hyaline test such as Discocyclina, Operculina and Rotalia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diagenetic processes
  • Silicification
  • Eocene
  • Nizar Qom
  • Central Iran Basin