پیش‌نگری هواویزهای جنوب غرب آسیا بر اساس سناریوهای SSP مدل‌های CMIP6

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه اقلیم شناسی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

10.48308/esrj.2023.104050

چکیده

تغییرات اقلیمی اثرات غیر قابل برگشتی بر روی کرۀ زمین برجای گذاشته‌‌اند. اثرات این تغییرات بر تمامی پدیده‌‌های طبیعی و انسانی قابل مشاهده می‌باشد. یکی از پدیده‌‌های متأثر از تغییراقلیم هواویزها می‌باشند. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر هواویزهای جنوب غرب آسیا، به عنوان یکی از مهمترین کانون‌های هواویزی جهان اهمیت بسزایی دارد. هدف این پژوهش بررسی اثرات تغییر اقلیم و پیش‌نگری هواویزهای جنوب غرب آسیا با استفاده از برونداد مدل GRDL-ESM4 از مجموعه مدل‌‌های CMIP6 تحت سناریوی خوش بینانه (SSP1.2.6) طی دورۀ آیندۀ نزدیک (۲۰۲۱-۲۰۶۰) است. روش تحقیق، ابتدا برای بی‌‌هنجاری هواویزها از یک دورۀ تاریخی ۴۰ ساله (۲۰۱۴-۱۹۷۵) استفاده شد. سپس برای بررسی روند هواویزها تا پایان قرن حاضر، از مجموعه مدل‌‌های CMIP6، مدل GRDL-ESM4 استفاده گردید. در ادامه سناریوی خوش‌بینانه (SSP1-2.6) برای دورۀ پیش‌‌نگری آیندۀ نزدیک (۲۰۶۰-۲۰۲۱) استفاده گردید. نتایج نشان داد بیشینه مقدار هواویز در فصل‌‌های تابستان و بهار و کمینه آن در فصل‌‌های پاییز و زمستان قرار دارد. در فصل زمستان شبه جزیرۀ عربستان به ویژه نواحی شرقی، در فصل بهار شرق شبه جزیرۀ عربستان، در فصل تابستان جنوب شرق شبه جزیرۀ عربستان و جنوب شرق ایران و در فصل پاییز نیمۀ شمالی عربستان و شرق ایران بیش‌ترین فراوانی هواویز را داشته‌اند. طبق سناریوی خوش‌بینانه فصل‌‌های تابستان و بهار بیش‌ترین مقدار هواویز را دارند. همچنین مشخص گردیدکه شدت روند هواویزها در مناطق جنوب شرق شبه جزیرۀ عربستان، سواحل مکران، نیمۀ شمالی ایران، شمال عربستان و بین‌النهرین بیش‌تر از سایر مناطق خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Forecasting of aerosols in Southwest Asia based on SSP scenarios of CMIP 6 models

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Ahmadi 1
  • Negar Mohammadimehr 2
1 Associate professor of climatology shahid Beheshti University
2 Shahid Beheshti University The Faculty of Earth Sciences Tehran,Iran
چکیده [English]

One of the effective events of climate change is aerosols. Investigating the effects of climate change on Southwest Asia's aerosols is very important as one of the most important aerosol centers in the world. The aim of this research is to investigate the effects of climate change and predicting in Southwest Asia using the output of the GFDL-ESM4 model from the set of CMIP6 models under the optimistic scenario (SSP1.2.6) during the near future period (2021-2060).
The research method was first used for the anomaly of aerosols from a historical period of 40 years (1975-2014). Then, CMIP6 models, GFDL-ESM4 model were used to investigate the trend of air conditioners until the end of this century. Next, the optimistic scenario (SSP1-2.6) was used for the forecasting period of the near future (2021-2060). The results showed that the maximum amount of aerosol is in summer and spring and its minimum is in autumn and winter. In the winter season of the Arabian Peninsula, especially the eastern regions, in the spring season in the east of the Arabian Peninsula, in the summer season in the southeast of the Arabian Peninsula and in the southeast of Iran, and in the autumn season in the northern half of Arabian and in the east of Iran, they have the highest frequency of aerosol. According to the optimistic scenario, summer and spring seasons have the highest amount of aerosol.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aerosol
  • climate change
  • forecasting
  • CMIP6
  • Southwest Asia