بررسی نقش شبیه سازی باران در تعیین نوع رابطه بین تولید رواناب و خصوصیات شیمیایی خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوه گچ شهرستان ایذه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حافظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

چکیده

در این تحقیق به منظور تعیین نوع ارتباط بین تولید رواناب و خصوصیات شیمیایی خاک در کاربری‌های مختلف نهشته‌های سازند گچساران، بخشی از حوزه آبخیز کوه گچ شهرستان ایذه با مساحت 1202 هکتار انتخاب گردید. در این تحقیق تعیین رابطه بین رواناب و خصوصیات شیمیایی خاک در کاربری‌های مختلف سازند گچساران به کمک رگرسیون تک متغیره انجام گرفت. سپس نمونه-برداری تولید رواناب در 6 نقطه و با 3 تکرار و در شدت‌های مختلف بارش 75/0، 1 و 25/1 میلی‌متر در دقیقه در سه کاربری مرتع، منطقه مسکونی و اراضی کشاورزی به کمک دستگاه شبیه ساز باران انجام شد و به همین تعداد نمونه‌برداری رواناب، نمونه‌برداری از خصوصیات شیمیایی خاک مانند ماده آلی، شوری خاک، اسیدیته خاک و کربنات کلسیم انجام گرفت. به منظور انجام تحلیل‌های آماری از نرم افزار SPSS و EXCEL استفاده گردید. نتایج نشان داد در مجموع در سازند گچساران و در هر سه کاربری مرتع، کشاورزی و مسکونی و در هر سه شدت 75/0، 1 و 25/1 میلی متر در دقیقه، ماده آلی خاک در شش مورد رابطه منفی و در سه مورد رابطه مثبت با تولید رواناب از خود نشان داد و شوری خاک نیز در پنج مورد رابطه منفی و در چهار مورد رابطه مثبت از خود نشان داد و اسیدیته خاک نیز در شش مورد رابطه منفی و در سه مورد رابطه مثبت از خود نشان داد و کربنات کلسیم خاک نیز در هشت مورد رابطه منفی و در یک مورد رابطه مثبت با تولید رواناب از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of rainfall simulation in determining the type of relationship between runoff production and soil chemical properties (Case study: Kuhe Gach watershed of Izeh city)

نویسنده [English]

  • hamzeh saeediyan
1Assistant Professor, Department of Soil Conservation and Watershed Management Research, Kerman Agricultural and Natural Resource Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Kerman, Iran. Hamzah.4900@yahoo.com
چکیده [English]

In this study, in order to determine the type of relationship between runoff production and soil chemical properties in different land uses of Gachsaran Formation deposits, a part of Kuhe Gach watershed of the Izeh city with an area of 1202 hectares was selected. In this study, the relationship between runoff and soil chemical properties in different land uses of Gachsaran Formation was determined using univariate regression. Then, sampling of runoff production in 6 points with 3 replicates and in different rainfall intensities of 0.75, 1 and 1.25 mm/minute in three uses of the range, residential area and agricultural lands with the help of the rain simulator was done. In addition, the same number of runoff sampling was performed on soil chemical properties such as organic matter, soil salinity, soil acidity and carbonate calcium. SPSS and EXCEL software were used for statistical analysis. The results showed that in total, in Gachsaran Formation and in range, agricultural and residential land uses and in all three intensities of 0.75, 1 and 1.25 mm/min, soil organic matter in six cases had a negative relationship and in three cases showed positive relationship with runoff production. Soil salinity showed a negative relationship in five cases and a positive relationship in four cases, soil acidity showed a negative relationship in six cases and a positive relationship in three cases, and soil carbonate calcium had a negative relationship in eight cases and in one case showed a positive relationship with runoff production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Water and soil relationships
  • Runoff production
  • Soil chemical properties
  • Univariate regression