زیست چینه نگاری سازندگچساران دربرش کوه شور، منطقه لار

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه صنعتی شاهرود

4 شرکت ملی نفت ایران

چکیده

در این تحقیق، به منظور معرفی تجمعات فونی، بایوزون‌های موجود و تعیین سن بخش های چهل، چمپه و مل از سازند گچساران یک برش در کوه شور، منطقه لار مورد مطالعه قرار گرفت. 17 جنس و 23 گونه از میکرو فسیل ها شناسایی گردید و در نتیجه 2 تجمع فونی تشخیص داده شد. بر این اساس سن سازند گچساران در این برش چاتین-آکی تانین در نظر گرفته شد. پسروی آب دریا پس از روپلین، در ناحیه مورد مطالعه سبب ته نشست رسوبات تبخیری سازند گچساران گردیده است. بنابراین در فارس داخلی بخش پایینی سازند گچساران معادل زمانی آسماری میانی و بالایی در ناحیه خوزستان است.

کلیدواژه‌ها