فرسایش‌ کالبدی‌ ـ کارکردی‌ در بافت‌ مرکزی‌ شهرهااهداف‌ و اصول‌ راهبردی‌ بهسازی‌، نوسازی‌ و بازسازیمطالعه‌ موردی‌: بافت‌ مرکزی‌ شهر زنجان‌

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بافت‌ مرکزی‌ شهرهای‌ سنتی‌ ـ تاریخی‌ ایران‌ در پی‌ تحولات‌ همه‌ جانبه‌ سیاسی‌ ـ اقتصادی‌ چند دهه‌ اخیر دچار تغییر و دگرگونی‌شده‌ اند‌. این‌ تغییرات‌ در دهه‌های‌ اخیر با فرسودگی‌ کالبدی‌ ـ کارکردی‌ شهری‌ همراه‌ بوده‌ است‌. تلاش‌ در جهت‌ بهسازی‌ و نوسازی‌ بافت‌های‌ فرسوده به‌ ویژه‌ در بخش‌ مرکزی‌ شهرها با نگرش‌ راهبردی‌، یکپارچه‌ و بر اساس‌ فرآیند برنامه‌ریزی‌ گام‌ به‌ گام‌ و مدیریت‌جامع‌نگر مبتنی‌ بر سرمایه‌های‌ اجتماعی‌ به‌ نوبه‌ خود موجب‌ ساماندهی‌ بافت‌ و آمایش‌ محله‌ای‌ می‌گردد. این‌ مقاله‌ کوشیده‌ است‌ تا با کاربرد مدل‌ SWOT مهمترین‌ ویژگی‌ فرسودگی‌ بافت‌ و راهکارهای‌ مناسب‌ برای‌ بهسازی‌ و نوسازی‌ بافت‌ مرکزی‌ شهر زنجان‌ را به‌ بحث ‌بگذارد.

کلیدواژه‌ها