محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در میادین نفتی اهواز و آب تیمور (فرو افتادگی دزفول شمالی)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

2 کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 کارشناسی ارشد، بخش زمین شناسی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده

سازند فهلیان توالی کربناته با سن کرتاسه پایینی است که در حوضه رسوبی زاگرس به طور گسترده نهشته شده است. سازند فهلیان در مقطع تحت الارضی چاههای 307 از میدان نفتی اهواز و 32 از میدان نفتی آب تیمور مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات پتروگرافی و آنالیز رخساره ها منجر به شناسایی 17 میکروفاسیس گردید. این میکروفاسیسها در یک محیط رمپ کربناته تک شیب و در 4 کمربند رخساره ای شامل پهنه های جزر و مدی، لاگون، سد و دریای باز نهشته شده اند. تغییرات نسبی سطح آب دریا در حین تشکیل نهشته‌های سازند فهلیان منجر به تشکیل سه سکانس رسوبی درجه سوم با مرزهای نوع اول و دوم گردیده است. این سکانسها بر اساس آنالیز رخساره ها و شناسایی الگوی انباشتگی پیشرونده و پسرونده رسوبات شناسایی گردید. مرز پایینی سکانس اول در هر دو مقطع از نوع اول بوده و بقیه مرزها از نوع دوم می باشد. سطوح حداکثر پیشروی در سازند فهلیان مطابق با سطوح حداکثر پیشروی در زمان های معادل در پلت‌فرم عربی می باشد.

کلیدواژه‌ها