بررسی آبخوان کارستی ادیو شمال شرق استان خوزستان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پهنه آهکی سازند آسماری در تاقدیس پابده و بخصوص بخش جنوب شرقی آن (کوه ادیو) در شمال شرق استان خوزستان، تحت تأثیر نیروهای تکتونیکی بطور گسترده‌ای گسله، دارای درزه و شکاف شده و شرایط تشکیل آبخوان کارستی را فرآهم آورده است. پدیده‌های ژئومورفولوژیکی مانند چشمه کارستی بی‌بی‌تلخون، دره تکتونیکی- کارستی تالوک و کارن‌ها نشان از توسعه کارست و آبخوان کارستی منطقه می‌باشد. مطالعات زمین-شناسی ساختاری، ژئومورفولوژی و هیدروژئولوژی منطقه نشان می‌دهد که: 1) کوه ادیو با کارست‌شدگی بیشتر نسبت به ‌گریوه بخش اصلی ذخیره آب کارستی را تشکیل می دهد، 2) سازند مارنی پابده در زیر آهک آسماری بصورت آب‌بند عمل نموده و قاعده کارست شدگی است، 3) گسل‌های (و شکستگی‌های) عرضی و مورب باعث افزایش خردشدگی‌ آهک شده اند و نقش مهمی در ارتباط کانال های انحلالی ایفا می نمایند، 4) تراکم درزه‌ها و شکستگی‌ها نواحی زیر سطحی با پتانسیل بالای نفوذپذیری و انتقال جریان آب را نشـان می‌دهد، 5) چشمه بی‌بی‌تلخون در کمترین ارتفاع رخنمون آهک آسماری، اصلی‌ترین خروجی آب زیرزمینی منطقه است و 6) جریان آب در آبخوان کارستی منطقه غالباً در دو جهت NE به SW وSE به NW می‌باشد.

کلیدواژه‌ها