تحلیل خطر زمین‌لغزش در استان گلستان با استفاده از تئوری دمپستر-شیفر (Dempster-Shafer)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجویان دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

استان گلستان به دلیل شرایط خاص آب و هوایی و فیزیوگرافی همواره در معرض خطر زمین لغزش قرار دارد. در این مقاله چهارچوب تلفیق یکپارچه داده‌ها بر اساس تئوری دمپستر-شیفر برای تهیه نقشه خطر زمین‌لغزش و با استفاده از داده‌های مکانی چندگانه معرفی گردید. به این منظور ابتدا با استفاده از نقاط لغزشی بانک اطلاعات زمین‌لغزش کشور، (392 نقطه لغزشی) نقشه پراکنش زمین‌لغزش‌های منطقه تهیه گردید. سپس نقشه‌های هر یک از عوامل موثر بر وقوع زمین‌لغزش از قبیل شیب، جهت شیب، شکل شیب، ارتفاع، کاربری اراضی، زمین‌شناسی، فاصله از جاده، فاصله از آبراهه، فاصله از گسل، شاخص توان آبراهه، شاخص حمل رسوب و پهنه‌های بارش منطقه در محیط سامانه‌ داده‌های مکانی تهیه گردید. با استفاده از تئوری دمپستر-شیفر وزن هر یک از فاکتورها محاسبه شد، وزن‌ها در نقشه‌های عامل وارد شده و برای هر عامل یک نقشه وزنی به دست آمد. سپس وزن‌ها با هم جمع شده و نقشه خطر زمین لغزش تهیه گردید. در این تحقیق برای بررسی دقت مدل از روش ROC و سطح زیر منحنی استفاده شد. ارزیابی مدل نشان داد تئوری دمپستر-شیفر دقت قابل قبولی برای تحلیل خطر زمین‌لغزش در منطقه مورد مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها