نقش عوامل زیست محیطی در تعیین مکان بهینه آرامستان منطقه‌ای در نواحی شهری عملکردی به هم پیوسته نور- رویان – ایزد شهر، استان مازندران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور

چکیده

تعیین مکان آرامستان با ویژگیهای مناسب و ابعاد کافی یک موضوع زیست محیطی بسیار مهم است. شهرهای عملکردی به پیوسته نور-رویان-ایزدشهر در منطقه ساحلی شهرستان نور در استان مازندران واقع شده‌اند. ظرفیت کنونی آرامستانها در این ناحیه شهری تقریبا کامل بوده و پاسخگوی نیازهای جدید تا چندسال آینده نبوده و امکان توسعه آنها هم وجود ندارد. هم چنین به علت شرایط زیست محیطی در این منطقه مانند جنگل‌ها، اراضی کشاورزی تغییرات کاربری اراضی مشکل بوده و با محدودیت همراه می باشد. برای تعیین مکان آرامستان در این ناحیه شهری، ابتدا لایه های اطلاعاتی مورد نیاز مانند رودخانه‌ها، عمق آبهای زیرزمینی، کاربری اراضی، شیب، جاده‌ها، فاصله از شهرها و روستاها تهیه شدند. سپس تابع عضویت هر عامل با منطق فازی تعیین شدند و تابع عضویت تعیین شده برای هر لایه در نرم افزار ARC GIS اعمال شدند. بعد از عملیات فازی سازی و روی هم‌گذاری لایه‌ها انجام شد. در نهایت بعداز مرتب نمودن نقشه‌های تهیه شده، مکان مناسب برای آرامستان منطقه‌ای تعیین گردید. تمامی مناطق بسیار مناسب و مناسب برای احداث آرامستان در کاربری‌های جنگل و زراعی قرارگرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها