نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2 ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مقاله، نخست جغرافیای شرکت‌های ارائه دهندة خدمات حسابرسی منعکس و سپس پیوند کارکردی و مکانی آنها با شبکة شهرهای جهانی مورد بررسی قرار گرفته‌است. هدف از این بررسی درک پیوندهای فراملی تهران بواسطة APS حسابرسی در شبکة شهرهای جهانی بوده است. جامعه آماری مقاله 200 شرکت‌حسابرسی فعال در تهران و حجم نمونه‌شرکت بوده است که با استفاده از روش‌های اسنادی، میدانی مورد قرار گرفته‌اند. از نرم‌افزارهای ArcGIS10.1 و SPSS برای تحلیل‌های فضایی و آماری استفاده‌شده است. در این پژوهش دریافته‌ایم که: 1-  شرکت‌‌های حسابرسی در بخش کانون‌خدمات شرکتی کلانشهر متمرکز شده‌اند و عوامل مکانی و کارکردی در مکان‌گزینی آنها موثر بوده‌اند. 2- در بخش [1]APS حسابرسی، تهران پیوند ضعیفی با شبکة شهری جهانی دارد. در نتیجه، تهران از نظر حضور این کارکردها در شبکه، "شهر‌جهانی" محسوب نمی‌شود.[1]-  Advanced Producer Services

کلیدواژه‌ها

 1. -کاستلز، م.، 1385. عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ؛ ظهور جامعه شبکه ای. (جلد 1)، ترجمة: احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران، چاپ پنجم، انتشارات طرح نو، 636 ص.
 2. -صرافی، م.، محمدی، ع.، 1389. الزامات مدیریت مناطق کلانشهری در فرآیند جهانی شدن؛ با تأکید بر منطقة کلانشهری تهران، مجموعه مقالات نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعة پایدار، 17 و 18 خرداد ماه، ص 77-52.
 3. -مورای، و.ا.، 1388. جغرافیای جهانی شدن، ترجمة جعفر جوان و عبدالله عبدالهی، نشر چاپار، 478 ص.
 4. -محمدی، ع.، 1390. تحلیل فضایی خدمات پیشرفتة پشتیبان تولید(APS) با تأکید بر نقش فراملی کلانشهر تهران. رسالة دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدة علوم زمین، کتابخانة دانشکدة علوم زمین. 297 ص.
 5. -Bassens, D., Derudder, B., and Witlox, F., 2011. Setting 'Other' Standards: On the Role, Power and Spatialities of Interlocking Shari'a Boards in Islamic Financial Services, Geoforum, v. 42(1), p. 94-103.
 6. -Bassens, D., Derudder, B., and Witlox, F., 2009. Searching for the Mecca of Finance: Islamic Financial Services and the World City Network. Cities, v. 22, p.255–265.
 7. -Daniels, P., 1993. Service Industries in the World Economy .Blackwell, London, 232 p.
 8. -Devriendt, L., Boulton, A., Brunn, S., Derudder, B., and Witlox, F., 2009. Major Cities in the Information World: Monitoring Cyberspace in Real-Time, type: misc (other); publication status GaWC Research Bulletin, N. 308.
 9. -Hanssens, H., Derudder, B., Taylor, P.J., Hoyler, M., Ni, P., Huang, J., Yang, X., and Witlox, F., 2010. The Changing Geography of Globalized Service Provision, 2000-2008, Eurasian Geography and Economics, v. 51 (3), p. 385-401.
 10. - Beaverstock, J.V., Smith, R.G., and Taylor, P.J., 1999a. A Roster of World Cities, Cities, v.16, p. 445-458.
 11. -Rocco, R., 2005. The New Geography of Urban Centralities, 41st ISoCaRP Congress 2005.
 12. -Sassen, S., 1994.''Cities in World Economy''. Thousand Oaks, CA: Pine Forge, 157 p.
 13. -Sassen, S., 2000b. 'Global City ''The global city: strategic site/new frontier'' , American Studies, v.41, p. 79-95.
 14. -Short, J.R., 2004. Black Holes and Loose Connections in the Global Urban Network, The Professional Geographer, v. 56 (2), p. 295-302.
 15. -Short, J., 2002. Cities and Globalization. GaWC Annual Lecture 2002 , GaWC Annual Lecture, v.22, p.43-51.
 16. -Short, J., and Kim, Y., 1999. Globalization and the City. Essex: Longman, 277 p.
 17. -Stanley, B., 2003. Going Global" and Wannabe World Cities: (Re) conceptualizing Regionalism in the Middle East, Progress in Human Geography, v.27(1), p.25-44.
 18. -Taylor, P.J., 2001a. West Asian/North African Cities in the World City Network: A Global Analysis of Dependence, Integration and Autonomy, Geography, v.89(2), p.145-151.
 19. -Taylor, P. J., 2004. World City Network: a Global Urban Analysis. Routledge, London, 354 p.
 20. -Taylor, P.J., 2010a. Advanced Producer Service Centers in the World Economy, GaWC Research Bulletin 418.
 21. -Walker, R., 1989. A requiem for Corporate geography: new Directions in industrial organization, the production of palace and uneven development. Geography Anoual, v. 71 (1), p. 43-68.