زیست چینه نگاری و اجزاء اسکلتی کربناته سازندهای آسماری و رازک در جنوب شرقی یاسوج (برش تنگ سرخ)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

تجزیه و تحلیل روزن داران کف زی سازندهای آسماری و رازک، منجر به تشخیص 18 جنس و 24 گونه شد که بر اساس آن 2 بیوزون Nummulites vascus-Nummulites fichteli) وArchaias asmaricus-Archaias kirkukensis-Miogypsinoides complanatus) برای سازند آسماری و 1 بیوزن (Borelis melo curdica-Borelis melo melo) برای سازند رازک شناسایی گردید. بر طبق این بیوزون ها سن سازند آسماری روپلین تا چاتین و سن سازند رازک بوردیگالین می باشد.اجتماع دانه های کربناته سازند های آسماری و رازک در برش مورد مطالعه با توجه به حضور فراوان فرامینیفرهای کف زی بزرگ به همراه دوکفه ای، بریوزوئر، اکینودرم، مرجان به صورت لخته ای، گاستروپد و به مقدار کم تری جلبک قرمز و جلبک سبز در رخساره های فورامول و فورآلگال-فورامول قابل طبقه بندی می باشند. حضور خرده های جلبک سبز، مرجان، بریوزوئر و دوکفه ای نشان دهنده ی گذر از اجتماع هتروزوئن به سمت فتوزوئن می باشد که به اجتماع هتروزوئن مثبت موسوم است.

کلیدواژه‌ها


 1. -آقانباتی، ع.، 1385. زمین شناسی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586 ص.
 2. -درویش زاده، ع.، 1380. زمین شناسی ایران، انتشارات دانشگاه امیرکبیر تهران، 625 ص.
 3. -ریخته گر زاده، م.، صیرفیان، ع.، صفری، ا.، و وزیری مقدم، ح.، 1387. چینه نگاری زیستی، ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند آسماری در شمال تاقدیس مختار، شمال غرب یاسوج، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه)، جلد. 34، شماره. 5، ص 78-55.
 4. -کلنات، ب.، وزیری مقدم، ح.، و طاهری، ع.، 1389. زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی سازند آسماری در جنوب غرب فیروزآباد، مجله رخساره های رسوبی، جلد. 3، شماره. 1، ص 71-84.
 5. -مطیعی، ه.، 1372. زمین شناسی ایران _ چینه شناسی زاگرس، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور، 536 ص.
 6. -مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، 1384. اطلس راههای ایران، 1:1000000، 271 ص.
 7. -Adams, T. D., and Bourgeois, F., 1967. Asmari biostratigraphy: Geological and Exploration, Iranian Offshore Oil Company Report, no. 1074, (unpublished).
 8. -Allahkarampour Dill, M., Seyrafian, A., and Vaziri-Moghaddam, H., 2012. Palaeoecology of the Oligocene-Miocene Asmari Formation in the Dill Anticline (Zagros Basin, Iran): Neies Jahrbuch Für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, v. 34, p. 167-184.
 9. -Brandano, M., Frezza, V., Tomassetti, L., and Cuffaro, M., 2009. Heterozoan carbonates in oligotrophic tropical waters: The Attard member of the lower coralline limestone formation (Upper Oligocene, Malta): Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 274, p. 54-63.
 10. -Ehrenberg, S. N., Pickard, N. A. H., Laursen, G. V., Monibi, S., Mossadegh, Z. K., Svånå, T. A., Aqrawi, A. A. M., McArthur, J. M., and Thirlwall, M. F., 2007. Strontium isotope stratigraphy of the Asmari Formation (Oligocene– Lower Miocene), SW Iran: Journal of Petroleum Geology, v. 30, p. 107-128.
 11. -Flugel, E., 2010. Microfacies of Carbonate Rocks, Analysis, Interpretation and Application: Springer-Verlag, Berlin, 984 p.
 12. Ghazban, F., 2007. Petroleum geology of the Persian Gulf: Tehran, Tehran University, 707 p.
 13. -Hakimzadeh, S., and Seyrafian, A., 2008. Late Oligocene Early Miocen benthic foraminifera and biostratigraphy of the Asmari Formation, south Yasuj, north central Zagros, Iran: Carbonates and Evaporites, v. 23(1), p. 1-10.
 14. -Heydari, E., 2008. Tectonics versus eustatic control on supersequences of the Zagros Mountains of Iran: Tectonophysics, v. 451, p. 56-70.
 15. -James, N. P., 1997. The cool-water carbonate depositional realm. Cool-Water Carbonates, SEPM (Society for Sedimentary Geology), v. 56, p. 1-20.
 16. -Kindler, P., and Wilson, M. E. J., 2010. Carbonate Grain Associations: their Use and Environmental Significance, a Brief Review, Carbonate Systems during the Oligocene–Miocene Climatic Transition, Wiley-Blackwell, p. 35-47.
 17. -Laursen, G.V., Monibi, S., Allan, T.L., Pickard, N.A.H., Hosseiney, A., Vincent, B., Hamon, Y., van Buchem, F.S.P., Moallemi, A. and Druillion, G., 2009. The Asmari Formation Revisited: Changed Stratigraphic Allocation and New Biozonation, First international peteroleum conference & exhibition, Shiraz, Iran, v. 272, p. 17-36.
 18. -Mutti, M., and Hallock, P., 2003. Carbonate systems along nutrient and temperature gradients: some sedimentological and geochemical constraints: International Journal of Earth Sciences, v. 92, p. 465-475.
 19. -Pomar, L., Brandano, M., and Westphal, H., 2004. Environmental factors influencing skeletal grain sediment associations: a critical review of Miocene examples from the western Mediterranean: Sedimentology, v. 51, p. 627-651.
 20. -Pomar, L., and Hallock, P., 2008. Carbonate factories: A conundrum in sedimentary geology: Earth-Science Reviews, v. 87, p. 134-169.
 21. -Thomas, A. N., 1950. The Asmari limestone of southwest Iran: 18th International Geological Congress, London, pt. v.6, p. 25-34.
 22. -van Buchem, F. S. P., Allan, T. L., Laursen, G. V., Lotfpour, M., Moallemi, A., Monib,i S., Motiei, H., Pickard, N. A. H., Tahmasbi, A. R., Vedrenne, V., and Vincent, B., 2010. Regional stratigraphic architecture and reservoir types of the Oligo-Miocene deposits in the Dezful Embayment (Asmari and Pabdeh Formations) SW Iran: Geological Society, v. 329, p. 219-263.
 23. -Westphal, H., Halfar, J., and Freiwald, A., 2010. Heterzoan carbonates in subtropical to tropical settings in the present and past: Intenatnional journal of Earth Science, v. 95, p. 1-17.
 24. -Wilson, M. E. J., and Vecsei, A., 2005. The apparent paradox of abundant foramol facies in low latitudes: their environmental significance and effect on platform development: Earth-Science Reviews, v. 69, p. 133-168.
 25. -Wynd, J. G.,1965. Biofacies of the Iranian oil consortium agreement agrea: Iranian Offshore Oil Company Report, no. 1082, 40 plates, 80 p, (unpublished).
 26. -Zamagni, J., Mutti, M., and Košir, A., 2008. Evolution of shallow benthic communities during the Late Paleocene–earliest Eocene transition in the Northern Tethys (SW Slovenia): Facies, v. 54, p. 25-43.